หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง ประธานกรรมการ อำนวยการจัดงาน
2 นายสนิท ณ ระนอง รองผอ.สพป.ระนอง รองประธานกรรมการ อำนวยการจัดงาน
3 นายชยพล บัวดิษ รองผอ.สพป.ระนอง กรรมการ อำนวยการจัดงาน
4 นางสุทธิรา หงษ์เจริญ รองผอ.สพป.ระนอง กรรมการ อำนวยการจัดงาน
5 นายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง รองผอ.สพป.ระนอง กรรมการ อำนวยการจัดงาน
6 นางสาวพัชรินทร์ สุวรรณวณิช ผอ.กลุ่มอำนวยการ สพป.ระนอง กรรมการ อำนวยการจัดงาน
7 นางรัชฎาภรณ์ กฤติยาโชติปกรณ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.ระนอง กรรมการ อำนวยการจัดงาน
8 นางสาวสมศรี ตันบี้ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ระนอง กรรมการ อำนวยการจัดงาน
9 นายปัญญา แกล้วกล้า ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล สพป.ระนอง กรรมการ อำนวยการจัดงาน
10 นางอรุณศรี ศิลาพันธ์ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ระนอง กรรมการ อำนวยการจัดงาน
11 นางประยงค์ สุนทร ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ระนอง กรรมการ อำนวยการจัดงาน
12 นายภิญโญ ปิยะภิญโญวุฒิกุล ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สพป.ระนอง กรรมการ อำนวยการจัดงาน
13 นางสาวรัชนี จิตต์สว่าง ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ สพป.ระนอง กรรมการ อำนวยการจัดงาน
14 นางวรัญญา ยอดระบำ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ระนอง กรรมการ/เลขานุการ อำนวยการจัดงาน
15 นางสมลักษณ์ ชูเชื้อ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพป.ระนอง กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ อำนวยการจัดงาน
16 นางสาวนงลักษณ์ ทองบางหรง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.ระนอง กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ อำนวยการจัดงาน
17 นางสาวถลัชนันน์ อินริสพงษ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพป.ระนอง กรรม/ผู้ช่วยเลขานุการ อำนวยการจัดงาน
18 นางนิตยาพร รัตนพันธ์ ผอ.โรงเรียนชาติเฉลิม ประธานกรรมการ ฝ่ายจัดสถานที่โรงเรียนชาติเฉลิม
19 นายธวัช แพละออง รองผอ.โรงเรียนชาติเฉลิม รองประธานกรรมการ ฝ่ายจัดสถานที่โรงเรียนชาติเฉลิม
20 นางปราณี สรรพกุล ครูโรงเรียนชาติเฉลิม กรรมการ ฝ่ายจัดสถานที่โรงเรียนชาติเฉลิม
21 นางบุญเรือน แสงสึก ครูโรงเรียนชาติเฉลิม กรรมการ ฝ่ายจัดสถานที่โรงเรียนชาติเฉลิม
22 นางดวงภร เสนาะเสียง ครูโรงเรียนชาติเฉลิม กรรมการ ฝ่ายจัดสถานที่โรงเรียนชาติเฉลิม
23 นางสาวทัศนารถ ตรีอาทิตย์โยธิน ครูโรงเรียนชาติเฉลิม กรรมการ ฝ่ายจัดสถานที่โรงเรียนชาติเฉลิม
24 นางสาวสุกานดา ปิ่นแก้ว ครูโรงเรียนชาติเฉลิม กรรมการ ฝ่ายจัดสถานที่โรงเรียนชาติเฉลิม
25 นางทิพยากร เศษคง ครูโรงเรียนชาติเฉลิม กรรมการ ฝ่ายจัดสถานที่โรงเรียนชาติเฉลิม
26 นางสำเนา นิลอรุณ ครูโรงเรียนชาติเฉลิม กรรมการ ฝ่ายจัดสถานที่โรงเรียนชาติเฉลิม
27 นายดำรงค์ ถุงทอง ครูโรงเรียนชาติเฉลิม กรรมการ ฝ่ายจัดสถานที่โรงเรียนชาติเฉลิม
28 นายบุญจิง ดวงธัมยาล ครูโรงเรียนชาติเฉลิม กรรมการ ฝ่ายจัดสถานที่โรงเรียนชาติเฉลิม
29 นายสมชาย แป้นปรุง ครูโรงเรียนชาติเฉลิม กรรมการ ฝ่ายจัดสถานที่โรงเรียนชาติเฉลิม
30 นางสาวสายชล คงแก้ว ครูโรงเรียนชาติเฉลิม กรรมการ ฝ่ายจัดสถานที่โรงเรียนชาติเฉลิม
31 นางศุรดา สุวรรณยุหะ ครูโรงเรียนชาติเฉลิม กรรมการ ฝ่ายจัดสถานที่โรงเรียนชาติเฉลิม
32 นางจริญ ผุดเพชรแก้ว ครูโรงเรียนชาติเฉลิม กรรมการ ฝ่ายจัดสถานที่โรงเรียนชาติเฉลิม
33 นายมานิตย์ ชูสกุล ครูโรงเรียนชาติเฉลิม กรรมการ/เลขานุการ ฝ่ายจัดสถานที่โรงเรียนชาติเฉลิม
34 นายมโนรถ ภาสภิรมย์ รองผอ.โรงเรียนอนุบาลระนอง ประธานกรรมการ ฝ่ายจัดสถานที่โรงเรียนอนุบาลระนอง
35 นางกานต์พิชชา สายจิตรื่น ครูโรงเรียนอนุบาลระนอง กรรมการ ฝ่ายจัดสถานที่โรงเรียนอนุบาลระนอง
36 นางธนพร สืบกระพันธ์ ครูโรงเรียนอนุบาลระนอง กรรมการ ฝ่ายจัดสถานที่โรงเรียนอนุบาลระนอง
37 นางประทิน พิทักษ์จักรพิภพ ครูโรงเรียนอนุบาลระนอง กรรมการ ฝ่ายจัดสถานที่โรงเรียนอนุบาลระนอง
38 นางจิราวรรณ ปิตะปิลันธ์ ครูโรงเรียนอนุบาลระนอง กรรมการ ฝ่ายจัดสถานที่โรงเรียนอนุบาลระนอง
39 นายวุฒิดนัย ฟุ้งนาคมรกต ครูโรงเรียนอนุบาลระนอง กรรมการ ฝ่ายจัดสถานที่โรงเรียนอนุบาลระนอง
40 นางสาวนันท์นภัส ณะมณี ครูโรงเรียนอนุบาลระนอง กรรมการ ฝ่ายจัดสถานที่โรงเรียนอนุบาลระนอง
41 นางนงนุช อำพันธ์ุ ครูโรงเรียนอนุบาลระนอง กรรมการ ฝ่ายจัดสถานที่โรงเรียนอนุบาลระนอง
42 นางอรอุมา ณ นคร ครูโรงเรียนอนุบาลระนอง กรรมการ ฝ่ายจัดสถานที่โรงเรียนอนุบาลระนอง
43 นางสุธิศา ภาสภิรมย์ ครูโรงเรียนอนุบาลระนอง กรรมการ ฝ่ายจัดสถานที่โรงเรียนอนุบาลระนอง
44 นายอดิเทพ วิชิต ครูโรงเรียนอนุบาลระนอง กรรมการ ฝ่ายจัดสถานที่โรงเรียนอนุบาลระนอง
45 นายณัฐธพลกฤฤษณ์ หีตเพ็ง ครูโรงเรียนอนุบาลระนอง กรรมการ ฝ่ายจัดสถานที่โรงเรียนอนุบาลระนอง
46 นายวรวัฒน์ ขอซู่ ครูโรงเรียนอนุบาลระนอง กรรมการ ฝ่ายจัดสถานที่โรงเรียนอนุบาลระนอง
47 นายสาโรจน์ บุญชด ครูโรงเรียนอนุบาลระนอง กรรมการ ฝ่ายจัดสถานที่โรงเรียนอนุบาลระนอง
48 นางสาวภาวิณี จงกลนี ครูโรงเรียนอนุบาลระนอง กรรมการ ฝ่ายจัดสถานที่โรงเรียนอนุบาลระนอง
49 นางสาวอาภรณ์ ช่วยณรงค์ ครูโรงเรียนอนุบาลระนอง กรรมการ ฝ่ายจัดสถานที่โรงเรียนอนุบาลระนอง
50 นางสาวจริยา ตามัย ครูโรงเรียนอนุบาลระนอง กรรมการ ฝ่ายจัดสถานที่โรงเรียนอนุบาลระนอง
51 นางสาวไพศาขมาส พิทักษ์จักรพิภพ ครูโรงเรียนอนุบาลระนอง กรรมการ ฝ่ายจัดสถานที่โรงเรียนอนุบาลระนอง
52 นายบุญรวย ฉั่ววิเชียร ครูโรงเรียนอนุบาลระนอง กรรมการ/เลขานุการ ฝ่ายจัดสถานที่โรงเรียนอนุบาลระนอง
53 นายพูนศักดิ์ จินาเกตุ ครูโรงเรียนอนุบาลระนอง กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายจัดสถานที่โรงเรียนอนุบาลระนอง
54 นายเอกฉัตร แคว้นโอฬาร ครูโรงเรียนอนุบาลระนอง กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายจัดสถานที่โรงเรียนอนุบาลระนอง
55 นายชติ บัณฑวรรณ ผอ.โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว ประธานกรรมการ ฝ่ายจัดสถานที่โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว
56 นายเจด็จ เฮ่าหนู ผอ.โรงเรียนบ้านภูเขาทอง รองประธานกรรมการ ฝ่ายจัดสถานที่โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว
57 นางนันทนา จิตมุสิก รองผอ.โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว กรรมการ ฝ่ายจัดสถานที่โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว
58 นายสุขสำราญ ตันสกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ ฝ่ายจัดสถานที่โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว
59 นายธีระศักดิ์ คงเดิม ครูโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว กรรมการ ฝ่ายจัดสถานที่โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว
60 นางสาวปริณดา ณ ระนอง ครูโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว กรรมการ ฝ่ายจัดสถานที่โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว
61 นางเกษศิริ อริยประยูร ครูโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว กรรมการ ฝ่ายจัดสถานที่โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว
62 นางชณัญญา นวลประโค ครูโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว กรรมการ ฝ่ายจัดสถานที่โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว
63 นางสาวณัฎฐ์พิชา หนูสมตน ครูโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว กรรมการ ฝ่ายจัดสถานที่โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว
64 นางสุมาลี เพชรไทย ครูโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว กรรมการ ฝ่ายจัดสถานที่โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว
65 นางสุมาลิน หาญโสดา ครูโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว กรรมการ ฝ่ายจัดสถานที่โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว
66 นางสาวภัทรภร สามเมือง ครูโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว กรรมการ ฝ่ายจัดสถานที่โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว
67 นางสาววรุญยุพา ชูจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว กรรมการ ฝ่ายจัดสถานที่โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว
68 นางสาวปริชาติ อ่อนคำ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว กรรมการ ฝ่ายจัดสถานที่โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว
69 นางสาววลัยพร อุ่มชัย ครูโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว กรรมการ ฝ่ายจัดสถานที่โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว
70 นายชัยยัณต์ สุขแก้ว ครูโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว กรรมการ ฝ่ายจัดสถานที่โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว
71 นายวิรัช กัณหสุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว กรรมการ/เลขานุการ ฝ่ายจัดสถานที่โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว
72 นายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง รองผอ.สพป.ระนอง ประธานกรรมการ ฝ่ายจัดสถานที่สพป.ระนอง
73 นางสาวพัชรินทร์ สุวรรณวณิช ผอ.กลุ่มอำนวยการ สพป.ระนอง รองประธานกรรมการ ฝ่ายจัดสถานที่สพป.ระนอง
74 นายสิปกรณ์ ลาภวงศ์ประเสริฐ พนักงานธุรการ สพป.ระนอง กรรมการ ฝ่ายจัดสถานที่สพป.ระนอง
75 นางนิตยา ดุสิตพันธ์ พนักงานธุรการ สพป.ระนอง กรรมการ ฝ่ายจัดสถานที่สพป.ระนอง
76 นายพิรม บุญนุ้ย นักการภารโรง สพป.ระนอง กรรมการ ฝ่ายจัดสถานที่สพป.ระนอง
77 นางปรารถนา แสงระวี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สพป.ระนอง กรรมการ/เลขานุการ ฝ่ายจัดสถานที่สพป.ระนอง
78 นางสุนีย์ คเชนทร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สพป.ระนอง กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายจัดสถานที่สพป.ระนอง
79 นายสนิท ณ ระนอง รองผอ.สพป.ระนอง ประธานกรรมการ ฝ่ายจัดการแข่งขัน
80 นางวรรณี พุ่มสุวรรณ ประธานศูนย์สาระการเรียนรู้กิจกรรมปฐมวัยและภาษาต่างประเทศ กรรมการ ฝ่ายจัดการแข่งขัน
81 นายประพาส ไชยรักษา ประธานศูนย์สาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการ ฝ่ายจัดการแข่งขัน
82 นางกุลชยา เพชรปลูก ประธานศูนย์สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ ฝ่ายจัดการแข่งขัน
83 นายวันชาติ สุทธิศักดิ์ ประธานศูนย์สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ ฝ่ายจัดการแข่งขัน
84 นายสาคร พัฒนา ประธานศูนย์สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา กรรมการ ฝ่ายจัดการแข่งขัน
85 นางอิสริยา บัวดิษ ประธานศูนย์สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการ ฝ่ายจัดการแข่งขัน
86 นางนิตยาพร รัตนพันธ์ ประธานศูนย์สาระการเรียนรู้ศิลปะ กรรมการ ฝ่ายจัดการแข่งขัน
87 นางกาญจนา พรหมวงศ์ ประธานศูนย์สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กรรมการ ฝ่ายจัดการแข่งขัน
88 นายเจด็จ เฮ่าหนู ประธานศูนย์สาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กรรมการ ฝ่ายจัดการแข่งขัน
89 นายมนัส จั่นสกุล ประธานศูนย์สาระการเรียนรู้กิจกรรมการศึกษาพิเศษ กรรมการ ฝ่ายจัดการแข่งขัน
90 นางเพ็ญณี แก้วเกื้อกูล ศึกษานิเทศก์ สพป.ระนอง กรรมการ ฝ่ายจัดการแข่งขัน
91 นายปัญญา แกล้วกล้า ศึกษานิเทศก์ สพป.ระนอง กรรมการ ฝ่ายจัดการแข่งขัน
92 นางสุนี จั่นสกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.ระนอง กรรมการ ฝ่ายจัดการแข่งขัน
93 นางศุภศิริ ชัยวัชรินทร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ระนอง กรรมการ ฝ่ายจัดการแข่งขัน
94 นายปรีชาพล ทองพลอย ศึกษานิเทศก์ สพป.ระนอง กรรมการ ฝ่ายจัดการแข่งขัน
95 นายษณกร เสนาะเสียง ศึกษานิเทศก์ สพป.ระนอง กรรมการ ฝ่ายจัดการแข่งขัน
96 นางวรัญญา ยอดระบำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ระนอง กรรมการ/เลขานุการ ฝ่ายจัดการแข่งขัน
97 นางสมลักษณ์ ชูเชื้อ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพป.ระนอง กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายจัดการแข่งขัน
98 นางนวลจิรา ธรรมสิริพร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.ระนอง กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายจัดการแข่งขัน
99 นางเรณา ประสิทธิ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.ระนอง กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายจัดการแข่งขัน
100 นางสัญญา กวั้งซ้วน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.ระนอง กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายจัดการแข่งขัน
101 นางอรพินท์ คงทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.ระนอง กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายจัดการแข่งขัน
102 นางสาวกิ่งแก้ว บำรุงรัตน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.ระนอง กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายจัดการแข่งขัน
103 นางสาวนงลักษณ์ ทองบางหรง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.ระนอง กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายจัดการแข่งขัน
104 นางสาวถลัชนันน์ อินริสพงษ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพป.ระนอง กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายจัดการแข่งขัน
105 นายบารมี บุญธรรม เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.ระนอง กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายจัดการแข่งขัน
106 นางพัฒน์นรี ทิพย์วารี พนักงานธุรการ สพป.ระนอง กรรมการ ฝ่ายจัดการแข่งขัน
107 นายมนตรี สังข์ชุม ผอ.โรงเรียนบ้านนกงาง ประธานกรรมการ ฝ่ายสรุปผลการแข่งขัน
108 นายจตุพร พิณแก้ว ผอ.โรงเรียนบ้านหาดทรายดำ กรรมการ ฝ่ายสรุปผลการแข่งขัน
109 นางกาญจนวดี หวังดีกลาง ผอ.โรงเรียนบ้านแหลมนาว กรรมการ ฝ่ายสรุปผลการแข่งขัน
110 นายมโนรถ ภาสภิรมย์ รองผอ.โรงเรียนอนุบาลระนอง กรรมการ ฝ่ายสรุปผลการแข่งขัน
111 นางปรียาภรณ์ ผยองศักดิ์ รองผอ.โรงเรียนอนุบาลระนอง กรรมการ ฝ่ายสรุปผลการแข่งขัน
112 นางพัทธ์ดีรา อุตตราช รองผอ.โรงเรียนบ้านภูเขาทอง กรรมการ ฝ่ายสรุปผลการแข่งขัน
113 นางสาวศิริพร ฉั่ววิเชียร ครูโรงเรียนอนุบาลระนอง กรรมการ ฝ่ายสรุปผลการแข่งขัน
114 นายคณวัฒน์ ตองสู้ ครูโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ กรรมการ ฝ่ายสรุปผลการแข่งขัน
115 นางสาวรุ่งทิพย์ บุญเที่ยงธรรม ครูโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ กรรมการ ฝ่ายสรุปผลการแข่งขัน
116 นางสาวมณีรัตน์ เวชวรรณ ครูโรงเรียนบ้านนกงาง กรรมการ ฝ่ายสรุปผลการแข่งขัน
117 นางสาวมณฑาทิพย์ เหมรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านบางเบน กรรมการ ฝ่ายสรุปผลการแข่งขัน
118 นายณัทธนกฤต อ่ำศรี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านบางหิน/บ้านชาคลี กรรมการ ฝ่ายสรุปผลการแข่งขัน
119 นางสาวอัญชลีพร ธรรมบำรุง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านสำนัก/บ้านบางเบน กรรมการ ฝ่ายสรุปผลการแข่งขัน
120 นางสาวรุ่งนภา รุ่งเป้า เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา กรรมการ ฝ่ายสรุปผลการแข่งขัน
121 นางสาววณิชชา บำรุงเพ็ชร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านบางริ้น กรรมการ ฝ่ายสรุปผลการแข่งขัน
122 นางณัฐวรรณ นครสันต์ ครูโรงเรียนบ้านเขานางหงส์ กรรมการ ฝ่ายสรุปผลการแข่งขัน
123 นายฮามูเล๊าะ เจ๊ะมา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านเขานางหงส์ กรรมการ ฝ่ายสรุปผลการแข่งขัน
124 นางศิริลักษณ์ เกตุแก้ว ครูโรงเรียนชาติเฉลิม กรรมการ ฝ่ายสรุปผลการแข่งขัน
125 นายทศพร กาละเมฆ ครูโรงเรียนบ้านดอนกลาง กรรมการ ฝ่ายสรุปผลการแข่งขัน
126 นางสาวศิรินทรา โยธี ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ) กรรมการ ฝ่ายสรุปผลการแข่งขัน
127 นางสาวสุรัติยา แดงสว่าง ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ) กรรมการ ฝ่ายสรุปผลการแข่งขัน
128 นางพวงทิพย์ เมืองแก้ว ครูโรงเรียนวัดหาดส้มแป้น กรรมการ ฝ่ายสรุปผลการแข่งขัน
129 นายปัญญารัตน์ จงประสานเกียรติ ครูโรงเรียนวัดหาดส้มแป้น กรรมการ ฝ่ายสรุปผลการแข่งขัน
130 นางสาวกรองการ แสงแก้ว ครูโรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 กรรมการ ฝ่ายสรุปผลการแข่งขัน
131 นางเอมอร กาญจนอารี ครูโรงเรียนบ้านบางกลาง กรรมการ ฝ่ายสรุปผลการแข่งขัน
132 นางสาวจุไรรัตน์ จุรณทรรศน์ ครูโรงเรียนอนุบาลระนอง กรรมการ ฝ่ายสรุปผลการแข่งขัน
133 นางสาวมลฤดี แก้วดอนโหนด เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนนิคมสงเคราะห์/บ้านหินวัว กรรมการ ฝ่ายสรุปผลการแข่งขัน
134 นางสาวปัทมาพร คัมภีร์บวร เจ้าหน้าที่ธุรการบ้านทุ่งมะพร้าว/บ้านน้ำขาว กรรมการ ฝ่ายสรุปผลการแข่งขัน
135 นางสาวนันทวัน อ๋องสกุล ครูโรงเรียนศรีอรุโณทัย กรรมการ ฝ่ายสรุปผลการแข่งขัน
136 นางสุภลัคน์ กาลนิล ครูโรงเรียนศรีอรุโณทัย กรรมการ ฝ่ายสรุปผลการแข่งขัน
137 นางสาวอุษา ขนาดผล ครูโรงเรียนบ้านบางกลาง กรรมการ ฝ่ายสรุปผลการแข่งขัน
138 นางเสาวภา ไพบูลย์ ครูโรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 กรรมการ ฝ่ายสรุปผลการแข่งขัน
139 นางสาวขวัญพิชชา ยกทอง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนชาติเฉลิม กรรมการ ฝ่ายสรุปผลการแข่งขัน
140 นางสาวสุจิตรา ไทรบุรี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านด่าน/ชนม์พัฒนา กรรมการ ฝ่ายสรุปผลการแข่งขัน
141 นางสาวศิริจันทร์ จันทร์ทาศรี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านห้วยเสียด กรรมการ ฝ่ายสรุปผลการแข่งขัน
142 นางบุษบา สาและ ครูโรงเรียนบ้านบางกล้วยนอก กรรมการ ฝ่ายสรุปผลการแข่งขัน
143 นางสาวโสภา เนาว์สุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านบางกล้วยนอก กรรมการ ฝ่ายสรุปผลการแข่งขัน
144 นายสุทิน สัจจา ครูโรงเรียนบ้านเขานางหงส์ กรรมการ ฝ่ายสรุปผลการแข่งขัน
145 นางสาวธันยพัต ตันหยง ครูโรงเรียนบ้านเขานางหงส์ กรรมการ ฝ่ายสรุปผลการแข่งขัน
146 นางสาววรัญญา แสงแป้น เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนชาติเฉลิม กรรมการ ฝ่ายสรุปผลการแข่งขัน
147 นางสาวรัชดา มะโนกิจ ครูโรงเรียนบ้านภูเขาทอง กรรมการ ฝ่ายสรุปผลการแข่งขัน
148 นางสาวชนิกา ชัยมณี ครูโรงเรียนบ้านภูเขาทอง กรรมการ ฝ่ายสรุปผลการแข่งขัน
149 นายสมศักดิ์ เดชประมวลพล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านขจัดภัย กรรมการ ฝ่ายสรุปผลการแข่งขัน
150 นางสาวรัชนี จิตต์สว่าง ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ สพป.ระนอง กรรมการ/เลขานุการ ฝ่ายสรุปผลการแข่งขัน
151 นายวัลลภ บัวเกตุ เจ้าหน้าที่ประสานงาน สพป.ระนอง กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายสรุปผลการแข่งขัน
152 นางสาวฟาร์ดีล๊ะ หะมะ ครูโรงเรียนบ้านบางกลาง กรรมการ ฝ่ายสรุปผลการแข่งขัน
153 นางสาวรุ่งทิพย์ บุญเที่ยงธรรม ครูโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ กรรมการ ฝ่ายสรุปผลการแข่งขัน
154 นางสาวมลฤดี แก้วดอนโหนด เจ้าหน้าที่่ธุรการ โรงเรียนนิคมสงเคราะห์/บ้านหินวัว กรรมการ ฝ่ายสรุปผลการแข่งขัน
155 นางสาวปัทมาพร คัมภีร์บวร เจ้าหน้าที่่ธุรการ โรงเรียนทุ่งมะพร้าว/บ้านน้ำขาว กรรมการ ฝ่ายสรุปผลการแข่งขัน
156 นายคณวัฒน์ ตองสู้ ครูโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ กรรมการ ฝ่ายสรุปผลการแข่งขัน
157 นางวรรณี พุ่มสุวรรณ ผอ.โรงเรียนอนุบาลระนอง ประธานกรรมการ อำนวยการกิจกรรมการศึกษาปฐมวัย
158 นายจเร จันทร์วัฒนเดชากุล ผอ.โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 รองประธานกรรมการ อำนวยการกิจกรรมการศึกษาปฐมวัย
159 นายพรเลิศ ดำรง ผอ.โรงเรียนระวิราษฎร์บำรุง กรรมการ อำนวยการกิจกรรมการศึกษาปฐมวัย
160 นายเจด็จ เฮ่าหนู ผอ.โรงเรียนบ้านกำพวน กรรมการ อำนวยการกิจกรรมการศึกษาปฐมวัย
161 นายประพาส ไชยรักษา ผอ.โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ กรรมการ อำนวยการกิจกรรมการศึกษาปฐมวัย
162 นายมาโนช อรุณโชติ ผอ.โรงเรียนบ้านสองแพรก กรรมการ อำนวยการกิจกรรมการศึกษาปฐมวัย
163 นายธรรมรัตน์ นิยมไทย ผอ.โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ กรรมการ อำนวยการกิจกรรมการศึกษาปฐมวัย
164 นางเพ็ญณี แก้วเกื้อกูล ศึกษานิเทศก์ สพป.ระนอง กรรมการ อำนวยการกิจกรรมการศึกษาปฐมวัย
165 นางปรียาภรณ์ ผยองศักดิ์ รองผอ.โรงเรียนอนุบาลระนอง กรรมการ อำนวยการกิจกรรมการศึกษาปฐมวัย
166 นายศักดา แสงแป้น ผอ.โรงเรียนบ้านราชกรูด กรรมการ อำนวยการกิจกรรมการศึกษาปฐมวัย
167 นางรัมภา สรรพกุล ครูโรงเรียนอนุบาลระนอง กรรมการ/เลขานุการ อำนวยการกิจกรรมการศึกษาปฐมวัย
168 นางสาวสุวรรณี คงทองจีน ครูโรงเรียนอนุบาลระนอง กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ อำนวยการกิจกรรมการศึกษาปฐมวัย
169 นางสาวกานดา คงทอง ครูโรงเรียนอนุบาลระนอง กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ อำนวยการกิจกรรมการศึกษาปฐมวัย
170 นายประพาส ไชยรักษา ผอ.โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ประธานกรรมการ อำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
171 นายเริงชัย รักเจริญ ผอ.โรงเรียนบ้านบางปรุ รองประธานกรรมการ อำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
172 นายสัมฤทธิ์ บัวลอย ผอ.โรงเรียนบ้านควนไทรงาม กรรมการ อำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
173 นายสมพงศ์ ศรีฟ้า ผอ.โรงเรียนบ้านลำเลียง กรรมการ อำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
174 นายพรเลิศ ดำรง ผอ.โรงเรียนระวิราษฎร์บำรุง กรรมการ อำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
175 นายพงษ์ศานติ์ ภูริสิริกุล ผอ.โรงเรียนมัชฌิมวิทยา กรรมการ อำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
176 นางจิราภรณ์ จันทร์สงค์ ผอ.โรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา กรรมการ อำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
177 นายจตุพร พิณแก้ว ผอ.โรงเรียนบ้านหาดทรายดำ กรรมการ อำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
178 นางสุนี จั่นสกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.ระนอง กรรมการ/เลขานุการ อำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
179 นายประพาส ไชยรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ อำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
180 นางกุลชยา เพชรปลูก ผอ.โรงเรียนบ้านบางเบน ประธานกรรมการ อำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
181 นางจินดา นามโพธิ์ชัย ผอ.โรงเรียนบ้านบางขุนแพ่ง รองประธานกรรมการ อำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
182 นายศักดา เชาวนะเลิศ ผอ.โรงเรียนบ้านทรายแดง กรรมการ อำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
183 นายโอภาส ศรีเกตุ ผอ.โรงเรียนบ้านน้ำจืดน้อย กรรมการ อำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
184 นายประดิษฐ์ โมราศิลป์ ผอ.โรงเรียนศรีอรุโณทัย กรรมการ อำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
185 นายประโนชน์ สนพิพัฒน์ ผอ.โรงเรียนเพียงหลวง 15 (บ้านรังแตน) กรรมการ อำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
186 นายษณกร เสนาะเสียง ศึกษานิเทศก์ สพป.ระนอง กรรมการ อำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
187 นายมนตรี สังข์ชุม ผอ.โรงเรียนบ้านนกงาง กรรมการ/เลขานุการ อำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
188 นางวาสนา เพชรสุข ผอ.โรงเรียนบ้านสุขสำราญ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ อำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
189 นายวันชาติ สุทธิศักดิ์ ผอ.โรงเรียนบ้านบางหิน ประธานกรรมการ อำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
190 นายชติ บัณฑวรรณ ผอ.โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว รองประธานกรรมการ อำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
191 นายชาตรี ศานติประพันธ์ ผอ.โรงเรียนบ้านเขาฝาชี กรรมการ อำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
192 นางบุศรินทร์ นาคอุบล ผอ.โรงเรียนบ้านเกาะสินไห กรรมการ อำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
193 นายโกมาส รสเกิด ผอ.โรงเรียนทับหลีสุริยวงศ์ กรรมการ อำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
194 นายเถกิงศักดิ์ จอกถอม ผอ.โรงเรียนบ้านหินช้าง กรรมการ อำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
195 นางสาวทัศนารถ ตรีอาทิตย์โยธิน ครูโรงเรียนชาติเฉลิม กรรมการ อำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
196 นายปรีชาพล ทองพลอย ศึกษานิเทศก์ สพป.ระนอง กรรมการ/เลขานุการ อำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
197 นางสาวรัชนก สมใจ ผอ.โรงเรียนบ้านหินวัว กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ อำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
198 นายสาคร พัฒนา ผอ.โรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา ประธานกรรมการ อำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
199 นายเถกิงศักดิ์ จอกถอม ผอ.โรงเรียนบ้านหินช้าง รองประธานกรรมการ อำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
200 นายสนิท อิสโร ผอ.โรงเรียนบ้านหาดจิก กรรมการ อำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
201 นายเจร จันทร์วัฒนเดชากุล ผอ.โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 กรรมการ อำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
202 นายมนตรี สังข์ชุม ผอ.โรงเรียนบ้านนกงาง กรรมการ อำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
203 นายมาโนช อรุณโชติ ผอ.โรงเรียนบ้านสองแพรก กรรมการ อำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
204 นายพงษ์ศานติ์ ภูริสิริกุล ผอ.โรงเรียนมัชฌิมวิทยา กรรมการ อำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
205 นางเบญจพร ถิ่นบ้านใหม่ ผอ.โรงเรียนบ้านบางกล้วยนอก กรรมการ อำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
206 นางสุภาวดี นาควิเชียร ผอ.โรงเรียนบ้านนา กรรมการ/เลขานุการ อำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
207 นายปรีชาพล ทองพลอย ศึกษานิเทศก์ สพป.ระนอง กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ อำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
208 นางอิสริยา บัวดิษ ผอ.โรงเรียนบ้านเขานางหงส์ ประธานกรรมการ อำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
209 นายศักดา แสงแป้น ผอ.โรงเรียนบ้านราชกรูด รองประธานกรรมการ อำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
210 นายประโนชน์ สนพิพัฒน์ ผอ.โรงเรียนเพียงหลวง 15 (บ้านรังแตน) กรรมการ อำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
211 นางสาวสิริลักษณ์ วงศ์กวีวิทย์ ผอ.โรงเรียนบ้านเกาะช้าง กรรมการ อำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
212 นางกาญจนวดี หวังดีกลาง ผอ.โรงเรียนบ้านแหลมนาว กรรมการ อำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
213 นายมาโนช อรุณโชติ ผอ.โรงเรียนบ้านสองแพรก กรรมการ อำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
214 นางกุลชยา เพชรปลูก ผอ.โรงเรียนบ้านบางเบน กรรมการ อำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
215 นายโกมาส รสเกิด ผอ.โรงเรียนทับหลีสุริยวงศ์ กรรมการ อำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
216 นางจินดา นามโพธิ์ชัย ผอ.โรงเรียนบ้านบางขุนแพ่ง กรรมการ/เลขานุการ อำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
217 นายสุทิน สัจจา ครูโรงเรียนบ้าานเขานางหงส์ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ อำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
218 นายปัญญา แกล้วกล้า ศึกษานิเทศก์ สพป.ระนอง กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ อำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
219 นางนิตยาพร รัตนพันธ์ ผอ.โรงเรียนชาติเฉลิม ประธานกรรมการ อำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
220 นายทัศนัย ลีฬหพงศ์ ผอ.โรงเรียนบ้านท่าฉาง รองประธานกรรมการ อำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
221 นายธวัช แพละออง รองผอ.โรงเรียนชาติเฉลิม รองประธานกรรมการ อำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
222 นายปรีชา อักษรพิบูลย์ ผอ.โรงเรียนบ้านเกาะพยาม กรรมการ อำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
223 นายประเสริฐ รักร่วม ผอ.โรงเรียนบ้านดอนกลาง กรรมการ อำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
224 นางจันทร์ทิพย์ ศรีคล้าย ผอ.โรงเรียนบ้านปากแพรก กรรมการ อำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
225 นายโกมาส รสเกิด ผอ.โรงเรียนทับหลีสุริยวงศ์ กรรมการ อำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
226 นางเพ็ญณี แก้วเกื้อกูล ศึกษานิเทศก์ สพป.ระนอง กรรมการ/เลขานุการ อำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
227 นางสาวกาญจนา พรหมวงศ์ ผอ.โรงเรียนบ้านขจัดภัย ประธานกรรมการ อำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
228 นางอันน์ทิพย์ ดุสิตพันธ์ ผอ.โรงเรียนบ้านบางนอน กรรมการ อำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
229 นายสมโภชน์ เพิงมาก ผอ.โรงเรียนบ้านละอุ่นใต้ กรรมการ อำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
230 นายมาโนช อรุณโชติ ผอ.โรงเรียนบ้านสองแพรก กรรมการ อำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
231 นายวิรัตน์ พัวพัน ผอ.โรงเรียนบ้านปากน้ำ กรรมการ อำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
232 ว่าที่ร้อยตรีสุนิพนธ์ เซ่งไล่ ผอ.โรงเรียนบ้านหนองจิก กรรมการ อำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
233 นางชาลี คธาเพ็ชร ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยเสียด กรรมการ/เลขานุการ อำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
234 นางพัษราภรณ์ สงวนรัตน์ ผอ.โรงเรียบ้านปลายคลอง กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ อำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
235 นายอนุสรณ์ คงเจริญเมือง รองผอ.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ) กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ อำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
236 นายปัญญา แกล้วกล้า ศึกษานิเทศก์ สพป.ระนอง กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ อำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
237 นางวรรณี พุ่มสุวรรณ ผอ.โรงเรียนอนุบาลระนอง ประธานกรรมการ อำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
238 นายคำนึง โสตถิอุดม ผอ.โรงเรียนหมิงซิน รองประธานกรรมการ อำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
239 นางปรียาภรณ์ ผยองศักดิ์ รองผอ.โรงเรียนอนุบาลระนอง กรรมการ อำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
240 นายมโนรถ ภาสภิรมย์ รองผอ.โรงเรียนอนุบาลระนอง กรรมการ อำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
241 นางศุภศิริ ชัยวัชรินทร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ระนอง กรรมการ อำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
242 นางวัลลดา จันทร์วัฒนาเดชากุล ครูโรงเรียนอนุบาลระนอง กรรมการ/เลขานุการ อำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
243 นางเญญานัช เตี่ยนกี่ ครูโรงเรียนอนุบาลระนอง กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ อำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
244 นายเจด็จ เฮ่าหนู ผอ.โรงเรียนบ้านภูเขาทอง ประธานกรรมการ อำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
245 นายชติ บัณฑวรรณ ผอ.โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว รองประธานกรรมการ อำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
246 นายศักดา เชาวนะเลิศ ผอ.โรงเรียนบ้านทรายแดง กรรมการ อำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
247 นายโอภาส ศรีเกตุ ผอ.โรงเรียนกระบุรี กรรมการ อำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
248 นายประพาส ไชยรักษา ผอ.โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ กรรมการ อำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
249 นายวิชาญ ผยองศักดิ์ ผอ.โรงเรียนบ้านบางริ้น กรรมการ อำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
250 นางนันทนา จิตมุสิก รองผอ.โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว กรรมการ อำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
251 นายสุภพ โพชนุกูล รองผอ.โรงเรียนบ้านสำนัก กรรมการ อำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
252 นางเกษศิริ อริยประยูร ครูโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว กรรมการ อำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
253 นายบัญชา เกตุแก้ว ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ) กรรมการ อำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
254 นายพูนศักดิ์ จินาเกตุ ครูโรงเรียนอนุบาลระนอง กรรมการ อำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
255 นางบังอร สระแก้ว ครูโรงเรียนบ้านภูเขาทอง กรรมการ อำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
256 นายพรศักดิ์ อุปการดี ครูโรงเรียนระวิราษฎร์บำรุง กรรมการ อำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
257 นางสาวพัทธ์ธีรา อุตตราช รองผอ.โรงเรียนบ้านภูเขาทอง กรรมการ/เลขานุการ อำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
258 นางสุนี จั่นสกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.ระนอง กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ อำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
259 นายมนัส จั่นสกุล ผอ.โรงเรียนบ้านบางกลาง ประธานกรรมการ อำนวยการกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
260 นางวรรณี พุ่มสุวรรณ ผอ.โรงเรียนอนุบาลระนอง รองประธานกรรมการ อำนวยการกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
261 นางนิภา อุตรา ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง กรรมการ อำนวยการกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
262 นายชาตรี ศานติประพันธ์ ผอ.โรงเรียนบ้านเขาฝาชี กรรมการ อำนวยการกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
263 นายโกมาส รสเกิด ผอ.โรงเรียนทับหลีสุริยวงศ์ กรรมการ อำนวยการกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
264 นายประโยชน์ อรรถกิจเจริญ ผอ.โรงเรียนบ้านสำนัก กรรมการ อำนวยการกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
265 นายมาโนช อรุณโชติ ผอ.โรงเรียนบ้านสองแพรก กรรมการ อำนวยการกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
266 นางสาวฐิติพร แดหวา ผอ.โรงเรียนบ้านทะเลนอก กรรมการ อำนวยการกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
267 นายมนตรี สังข์ชุม ผอ.โรงเรียนบ้านนกงาง กรรมการ อำนวยการกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
268 นายประโนชน์ สนพิพัฒน์ ผอ.โรงเรียนเพียงหลวง 15 (บ้านรังแตน) กรรมการ อำนวยการกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
269 นางฐปนีย์ นาคบำรุง ครูโรงเรียนบ้านบางกลาง กรรมการ/เลขานุการ อำนวยการกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
270 นายษณกร เสนาะเสียง ศึกษานิเทศก์ สพป.ระนอง กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ อำนวยการกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]