สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกระบุรี สพป. ระนอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 75 เงิน 15 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ศรีสุข
2. เด็กชายพยุงศักดิ์  ไชยณรงค์
 
1. นายอนุลักษณ์  จันทรา
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายฮ่ายเมละ  พม่า
 
1. นางอุมา  รสเกิด
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 74 เงิน 7 1. เด็กชายอานัส  บัวขาว
 
1. นายธวัชชัย  ลิ่มศิลา
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงกัญจนพร  มะโนรมณ์
2. เด็กหญิงสุพิชญา  พิทักษ์
3. เด็กหญิงโสภิตา  ชาโสรส
 
1. นางสาวสาวิตรี  สุวรรณปากแพรก
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  แก้วเงิน
2. เด็กหญิงติรณา  สมทบ
3. เด็กหญิงฝนทิพย์  ช่างทอง
 
1. นางสาวศรีสุดา  วรสิงห์
2. นางวิภาวดี  นวลแก้ว
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 72.97 เงิน 4 1. เด็กหญิงกานดารัตน์  สุดใส
2. เด็กหญิงพุธิตา  ผิวผ่อง
3. เด็กชายเจษฎา  บุญร่วม
 
1. นางสาวศรีสุดา  วรสิงห์
2. นางสาวอรอุมา  มัฏฐาพันธ์
 
7 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75.65 เงิน 7 1. เด็กชายธีรศักดิ์  พรหมมุณี
2. เด็กชายภาคภูมิ  รัตนรินทร์
 
1. นางสาวเสาวภา  ฉิมพาลี