สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกระบุรี สพป. ระนอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 64 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงล้อมดาว  จิระภิญญากุล
 
1. นางสาวปารวี  บุญเพชร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 60.33 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงศศิกานต์  สุวรรณ
 
1. นางจันทร์ขจร  ลิ่มศิลา
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 67.4 ทองแดง 26 1. เด็กหญิงกานต์ชนิดา  ข้ามสมุทร
2. เด็กชายจิรภัทร  สีหานาม
 
1. นายประยูร  ขันเงิน
2. นางนิธิวดี  แดงละอุ่น
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 64 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงลีลาวดี  นุ่นลอย
 
1. นางอุมา  รสเกิด
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 60 ทองแดง 32 1. เด็กหญิงมนต์นภา  ทองรักษ์
 
1. นางสาวเบญญาภา  ประชาเชษฐ์