สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกระบุรี สพป. ระนอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 53.5 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงพรลภัส  อ๋องสุทธิ์
 
1. นายสิงหา  จันทรกรานต์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงดวงกมล  โตตะเคียน
2. เด็กหญิงบุษยรังสี  พรหมเนตร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงขวัญตา  ชัยศร
2. นางเมตตา  พรหมเนตร
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 21.5 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงจรรญกร  มะโนรมณ์
2. เด็กหญิงญาณิศา  สุภาพ
3. เด็กหญิงศรธิดา  หงษะ
 
1. นางเมตตา  พรหมเนตร
2. นางสาวธนัชพร  ก่อแก้ว
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 41 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายณภัทร  วงศ์กลาง
2. เด็กชายธราดล  หมั่นไชย
 
1. นายสาโรจน์  รอดสีเสน
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 58.72 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายวรัญญู  ผาสุขฤทธิ์
2. เด็กชายศิวัฒน์  รักษ์ไทย
 
1. นายสาโรจน์  รอดสีเสน
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงกมลชนก  บางนา
2. เด็กหญิงกาญจนพร  เพ็ชรคง
3. เด็กชายจีรศักดิ์  จุลเสนีย์ธร
4. เด็กหญิงชัญญามญชุ์  วัดขวาง
5. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ชนก
 
1. นางสาวเบญญาภา  ประชาเชษฐ์
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม 38 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  แก้วเงิน
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  นาคสวาท
 
1. นางสาวแสงทอง  หงส์คำ
2. นางวิภาวดี  นวลแก้ว
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงชลิตวรรณ  รักดี
2. เด็กหญิงเอื้อมเดือน  จิระภิญญากุล
 
1. นางสาวสุภาพร  ผลพุฒ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  โนรี
2. เด็กหญิงธิบดิ์รดา  โสธร
 
1. นางสาวสุภาพร  ผลพุฒ
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 43.55 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายกรวัฒน์  จรัสศรี
2. เด็กชายธนกฤต  หมั่นการ
3. เด็กชายปิยวัฒน์  เครือมโนรมย์
4. เด็กชายภัทรนันท์  ชมสิน
5. เด็กชายภาคินทร์  ชัมภูชนะ
6. เด็กชายภูวรักษ์  พูลแก้ว
 
1. นางสาวแสงทอง  หงส์คำ
2. นางวิภาวดี  นวลแก้ว
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 58.8 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงคุุณัญญา  จันทับ
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  พรหมนุช
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงขวัญตา  ชัยศร