สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) สพป. ระนอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 57.5 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงอังคณา  ฐานสันโดษ
 
1. นางสาวอตินุช  แซ่อุ๋ย
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายธะนะวัท  หีตชะนา
2. เด็กชายวัชรากร  ทับขำ
 
1. นางสาวนันทวดี  ใจห้าว
2. นางสาวศรีวรรณ์  กาญจนรุ่ง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายปฐมพงษ์  ชูเฟื่องฟ้า
 
1. นางวรางคณา  เพ็ชรฉวี
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายจีรวัสส์  ศรีม่วง
 
1. นางศรีวรรณ์  กาญจนรุ่ง
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 53.67 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายวายุ  นุ่นแก้ว
2. เด็กชายวีระ  นุ่นแก้ว
 
1. นางสาวชุติมน  อั้นเต้ง
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงนรกมล  ธนบัตร
2. เด็กหญิงสิรินดา  สัจจา
 
1. นางอัญชนา  ไชยรักษา
2. นางธวัลหทัย  อภิรักษ์วรากร
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายศักดิ์ชัย  ทองบัว
 
1. นางสาวอตินุช  แซ่อุ๋ย
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 41.6 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงธิติกานต์  แซ่จาง
2. เด็กชายวงศพัทธ์  อภิรักษ์วรากร
 
1. นายสืบสกุล  แสงศรีเมือง
2. นางวรางคณา  เพ็ชรฉวี
 
9 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายอติวิชญ์  พรหมบังเกิด
2. เด็กชายอรรถกร  วิเชียรรัตน์
3. เด็กชายเมธิชัย  ผ่องมณี
 
1. นางวรางคณา  เพ็ชรฉวี
2. นางสาวพิพรรษพร  เหมาะประมาณ