สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ สพป. ระนอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 90 ทอง 6 1. เด็กหญิงสุภัสสร  เต็กสงวน
 
1. นางสาวสุมาลี  คงแดง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงณิชกานต์  สถาพร
 
1. นางเยาวนิตย์  พรหมเรือง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพล  ผลพูนเกิด
 
1. นางละออ  วัดขวาง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ดิษฐาวรากุล
2. เด็กหญิงวิยะดา  สุวรรณฉิม
3. เด็กชายอิทธิเดช  ชูพระบาท
 
1. นางละออ  วัดขวาง
2. นางสาวศิริกัญญา  ชูปัญญา
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลธิชา  จันเพ็ชร์
2. เด็กชายธราเทพ  แก้วมงคล
3. เด็กหญิงปิยมน  แก้วน้อย
 
1. นางสาววาสนา  บรรเทา
2. นางสาวธนาพร  ศรีสุวรรณ
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 99.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพนธ์  รักษายศ
2. เด็กชายณัฐพล  รุ่งระวี
 
1. นายสุทธิพงษ์  ลิปุ่น
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 83.32 ทอง 4 1. เด็กหญิงญาณิศา  ปะวะภูทะ
2. เด็กหญิงติณณา  จุ้ยจรรยา
3. เด็กหญิงธัญญภรณ์  สุขแจ่ม
4. เด็กหญิงปรัชณี  ศรีวัง
5. เด็กหญิงวราภรณ์  จำปาพันธ์
 
1. นางสาวฉัตรสุดา  รักษาแท่น
2. นางสาวอังศุมา  เจริญสุข
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 81.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฉัตรสุดา  ราชเสน
2. เด็กหญิงรัชนี  ทองเสน
3. เด็กหญิงวิไลวรรณ  แกล้วทนงค์
4. เด็กหญิงศศิธร  อินทมาศ
5. เด็กหญิงอนิสรา  จำปีคง
 
1. นางสาวอังศุมา  เจริญสุข
2. นางสาวอุทุมพร  ยินดีหา
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 88.98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  สุจารีย์
 
1. นางสาวสุภาพรรณ  เผือกผ่อง
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงโสภิตา  มุสิกรุณ
 
1. นางสาวอุมาพร  พรมพุ่ม
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมิณฑวดี  วรรณะ
 
1. นางสาวอุมาพร  พรมพุ่ม
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 81.4 ทอง 8 1. เด็กหญิงคคนานต์  ทองสอาด
2. เด็กชายอภิรักษ์  โยธารักษ์
 
1. นางสาวสุภาพรรณ  เผือกผ่อง
2. นางพรพิมล  ย้อยเมือง
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรัตน์ติกาญ  พาสากล
2. เด็กชายเจษฎา  นิยม
 
1. นางพรพิมล  ย้อยเมือง
2. นางสาวสุภาพรรณ  เผือกผ่อง
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปิยะมาศ  ตุกวุ่น
2. เด็กชายเริงชัย  ทองใบใหญ่
 
1. นางสาวอุทุมพร  ยินดีหา
2. นางสาวอังศุมา  เจริญสุข
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สาระสิงห์
2. เด็กหญิงชนกานต์  ทองแก้ว
3. เด็กหญิงณัฏฐา  บุญทองซุ่น
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  เกื้อประจง
5. เด็กหญิงธนัญญา  ทองยอด
6. เด็กหญิงมนต์นภา  คงอินทร์
7. เด็กหญิงศศิมาพร  โพธิ์สุวรรณ
8. เด็กหญิงศิริพร  เยื้องกราย
9. เด็กหญิงอุษาวดี  มีกง
10. เด็กหญิงเมธิมา  ศรีชฎา
 
1. นายชมพูนุช  วัดขวาง
2. นายสุพจน์  แก้วกับทอง
3. นางละออ  วัดขวาง
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกาญศิริ  ขุนเพ็ชร
2. เด็กหญิงฐิติพร  หนูวัน
3. เด็กหญิงณัฐชา  ใสจุล
4. เด็กชายณัฐวัฒน์  ศรีพลลา
5. เด็กชายธนัชชา  บุญทองซุ่น
6. เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  ทองเหลือง
7. เด็กหญิงนุชวรา  นุชเครือ
8. เด็กชายภาณุวัฒน์  เพชรา
9. เด็กชายวีรภัทร  สุขแจ่ม
10. เด็กชายสุภภิณห์  ทองคำ
 
1. นางสาวอังศุมา  เจริญสุข
2. นางสาวชยาภัสร์  ไขวารี
3. นางเยาวนิตย์  พรหมเรือง
 
17 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 80.67 ทอง 5 1. เด็กชายกฤษดา  ไทรทองคำ
2. เด็กหญิงกัญจนพร  จันทร์สุวรรณ
3. เด็กหญิงกานต์ธิดา  อุ่นสุข
4. เด็กหญิงจอมขวัญ  ศรีวัง
5. เด็กหญิงจิณห์วรา  พาสากล
6. เด็กชายณัฐชนนท์  สุขยุภักดิ์
7. เด็กหญิงณัฐนิชา  พูลสวัสดิ์
8. เด็กชายปัณณธร  ร้อยลาภ
9. เด็กหญิงพีรยา  วัดเพชร
10. เด็กชายภานุพงศ์  ชูช่วย
11. เด็กหญิงมิรันตี  จันทร์ทองโชติ
12. เด็กหญิงวรัญญา  ลักษณาวงศ์
13. เด็กหญิงสิริธร  ท้าวสกุล
14. เด็กหญิงสุทิษา  มากภิรมย์
15. เด็กหญิงเจนจิรา  เรืองจันทร์
 
1. นางสาวสุกัญญา  ใจเย็น
2. นางสาวบุปผาทิพย์  คชเดช
3. นางสุภาวดี  แก้วพินิจ
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนัฐตา  คงยศ
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  กาบแก้ว
3. เด็กหญิงนาฏอนงค์  หนูอุ่น
4. เด็กหญิงอมราพร  วงศ์งามใส
5. เด็กหญิงเกวลิน  อินทร์จันทร์
6. เด็กหญิงเพชรฟ้า  เนียมสมบัติ
 
1. นางสาวสุชาวลี  เพชรดี
2. นางจุไรรัตน์  สงประหยัด
3. นางสาวปวีณา  เหมือนพาล
 
19 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 85.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกุลนิภา  ปะวะภูทะ
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร  โพธิ์สุวรรณ
3. เด็กหญิงณัฐธิชา  แซ่ลิ้ม
4. เด็กชายนที  จันทร์คง
5. เด็กชายปัญญาภัค  โพงตุ้น
6. เด็กชายปัณณวัฒน์  ทองสมจ่า
7. เด็กชายภีมณัฐ  คงสุวรรณ
8. เด็กหญิงวรกมล  เยื้องไพร
9. เด็กชายศุภกฤษ  ศรีนาค
10. เด็กหญิงสาวิกา  เลิศทรัพย์
 
1. นางจุไรรัตน์  สงประหยัด
2. นางสาวปวีณา  เหมือนพาล
3. นางสาวปิยะรัตน์  สำลี
 
20 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 84.65 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรรณธิดา  กอบกระโทก
2. เด็กชายชนาธิป  เสนสกุล
3. เด็กชายธนัช  พันธ์พิบูลย์
4. เด็กชายธีรภัทร  บุญเติม
5. เด็กหญิงปาริชาติ  ยี่เสาว์
6. เด็กชายพีรภัทร  ไพฤทธิ์
7. เด็กหญิงวิยะดา  ติดชัย
8. เด็กหญิงสิริกานดา  จันทร์ละออง
9. เด็กหญิงอรอนงค์  จินดาวงศ์
10. เด็กชายเพชรวรินทร์  ศรีทอง
 
1. นางสาวปวีณา  เหมือนพาล
2. นางจุไรรัตน์  สงประหยัด
3. นางสาวสุชาวลี  เพชรดี
 
21 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกวิสรา  ไฝทอง
2. เด็กหญิงกษิรา  ตรียุทธ์
3. เด็กหญิงฐิตินันท์  โพงตุ้น
4. เด็กหญิงธนาวดี  องอาจ
5. เด็กหญิงธัญพจน์  โพงตุ้น
6. เด็กหญิงภัทราวดี  เนียมสมบัติ
7. เด็กหญิงภาศิริ  ศิรีภาท
8. เด็กหญิงศรียาภรณ์  วัดเพชร
 
1. นางสาวปวีณา  เหมือนพาล
2. นางจุไรรัตน์  สงประหยัด
3. นางสาวปิยะรัตน์  สำลี
4. นางสาวอุมาพร  พรมพุ่ม
 
22 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  ศรียศ
2. เด็กหญิงจอมขวัญ  กันอุ่น
3. เด็กหญิงปาริฉัตร  ฉลาด
4. เด็กหญิงปิยะฉัตร  เฉิดฉิ้ม
5. เด็กหญิงศยามล  ศรีอำไพ
6. เด็กหญิงศศิธร  จิตมัง
7. เด็กหญิงเมธาวี  เสนารัตน์
 
1. นางจุไรรัตน์  สงประหยัด
2. นางสาวปวีณา  เหมือนพาล
3. นางสาวปิยะรัตน์  สำลี
4. นางสาวสุชาวลี  เพชรดี
 
23 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัชนนท์  สุขยุภักดิ์
2. เด็กชายพงศธร  บุญแสวง
3. เด็กชายสิรวิชญ์  คงแก้ว
4. เด็กหญิงสุภาพร  เวชยันต์
5. เด็กชายอนาคิน  สุขรัตน์
 
1. นางสาวปวีณา  เหมือนพาล
2. นางจุไรรัตน์  สงประหยัด
 
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนัฐตา  คงยศ
2. เด็กชายตะวัน  จุ้ยทองหลาง
3. เด็กหญิงพรรณวรินทร์  แซ่หลี
4. เด็กหญิงพัชริดา  ขุนเพ็ชร
5. เด็กหญิงพัชรี  มีสุข
6. เด็กหญิงพิมพ์นารา  ขุนเพ็ชร
7. เด็กหญิงวริศรา  อุ่นสุข
8. เด็กหญิงสุรีพร  จันทร
9. เด็กหญิงอรปรียา  กันอุ่น
 
1. นางสาวอังศุมา  เจริญสุข
2. นางสาวธนาพร  ศรีสุวรรณ
3. นางสาววาสนา  บรรเทา
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  เพชรหนองชุม
2. เด็กหญิงพวงเพชร  คงสุวรรณ
3. เด็กหญิงเกวลิน  อินทร์จันทร์
 
1. นายนิติศักดิ์  มณีลาภ
2. นางสาวอังศุมา  เจริญสุข
 
26 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 81.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกพร  มณีภาค
2. เด็กหญิงณัฐรดี  ประนอม
 
1. นางสาวศิริขวัญ  มานะกล้า
2. นายคณวัฒน์  ตองสู้
 
27 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอริสรา  ชาญฉลาด
2. เด็กหญิงเพชรฟ้า  เพิ่มผล
 
1. นางสาวศิริขวัญ  มานะกล้า
2. นางสาวรุ่งทิพย์  บุญเที่ยงธรรม
 
28 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกาญจนา  พลพระ
2. เด็กหญิงอณุชิดา  เรืองจันทร์
 
1. นางสาวศิริขวัญ  มานะกล้า
2. นางสาวณัฐชา  แสงศรี
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 83.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  สงสังข์
2. เด็กหญิงณิชนันทน์  พนัสนาชี
3. เด็กหญิงโสภิตนภา  คงดั่น
 
1. นางสาววาสนา  บรรเทา
2. นางสาวธนาพร  ศรีสุวรรณ
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89.65 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนัตดา   ชนไพโรจน์
2. เด็กหญิงสโรชา  เรืองโรจน์
3. เด็กหญิง้เพชรฟ้า  เนียมสมบัติ
 
1. นางสาววาสนา  บรรเทา
2. นางสาวธนาพร  ศรีสุวรรณ
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง 5 1. เด็กชายชัยวัฒน์  เมฆวัน
2. เด็กหญิงณิชกานต์  สถาพร
3. เด็กชายนพดล  ชัยธานีนิคม
 
1. นายคณวัฒน์  ตองสู้
2. นายนิติศักดิ์  มณีลาภ
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 87.1 ทอง 8 1. เด็กหญิงประฐมาภรณ์  สุขแสวง
2. เด็กหญิงปิยะดา  จันทร์คง
3. เด็กหญิงพัชรี  รุ่งระวี
 
1. นางชยาภัสร์  ไขวารี
2. นางสาวอมรรัตน์  แก้วสุรรณ
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงชุติมา  ทองยอด
2. เด็กชายนนทชัย  สัตย์ธรรม
3. เด็กหญิงวนิดา  ชูเขียว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงประภาพร  ศรีสุวรรณ
2. นางสาวสุชาวลี  เพชรดี
 
34 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 80.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฑาพร  แกล้วทนงค์
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  กาบแก้ว
3. เด็กหญิงพิมผกา  สมจิต
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงประภาพร  ศรีสุวรรณ
2. นางสาวสุชาวลี  เพชรดี
 
35 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 84.63 ทอง 4 1. เด็กชายฐิติพงศ์  สุขจันทร์
2. เด็กหญิงนาฎชนก  สุดใจใหม่
3. เด็กชายล้อมเดช  รัตนะ
 
1. นางสาวสุกัญญา  ใจเย็น
2. นางสาวบุปผาทิพย์  คชเดช
 
36 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวิภาวี  สนานคุณ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงประภาพร  ศรีสุวรรณ
 
37 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพรพิชัย  คงเส้ง
 
1. นางเยาวนิตย์  พรหมเรือง
 
38 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวีรวุฒิ  ขุนเดื่ิอ
2. เด็กหญิงอรอุมา  เรืองเพ็ง
 
1. นางพรพิมล  ย้อยเมือง
2. นางสาวสุภาพรรรณ  เผือกผ่อง
 
39 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสมปราชญ์  จันทร์ประมุข
 
1. นางสาวธุมาวดี  สุวรรณ์มาศ
 
40 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.5 ทอง 5 1. เด็กชายธัชพล  จันเพ็ชร์
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  โทสูงเนิน
3. เด็กหญิงน้ำอิง  กันอุน
4. เด็กหญิงวิภาวี  สนานคุณ
5. เด็กหญิงสมฤทัย  สุขใส
6. เด็กหญิงสาทิกา  หนูพันธ์
7. เด็กหญิงสุชัญญา  คงยศ
 
1. นางสาวธุมาวดี  สุวรรณ์มาศ
2. นางสาวดวงดาว  เพชรฤทธิ์
3. นางสาวปวีณา  เหมือนพาล
 
41 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ยอดศรี
2. เด็กชายธนภัทร  ศึกแก้ว
 
1. นางสาวศิริขวัญ  มานะกล้า
2. นางสาวณัฐชา  แสงศรี