สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ สพป. ระนอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 58.4 เข้าร่วม 42 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  แสงจันทร์
 
1. นางสาวศิริกัญญา  ชูปัญญา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงธิดากานต์  ฉิมภักดี
 
1. นางสาวณัฐชา  แสงศรี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ขาวล้วน
2. เด็กหญิงพรรณวรินทร์  แซ่หลี
3. เด็กหญิงอรปรียา  กันอุน
 
1. นางเยาวนิตย์  พรหมเรือง
2. นายนิติศักดิ์  มณีลาภ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงนันทิพร  โพธิ์สุวรรณ
2. เด็กหญิงอัฐธนกาญจน์  เผ่าวิหค
 
1. นางละออ  วัดขวาง
2. นางสาวศิริกัญญา  ชูปัญญา
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 25 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงปพิชญา  บุญอมร
 
1. นางสาวฉัตรสุดา  รักษาแท่น
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์  จันทร์ละออง
 
1. นางสาวฉัตรสุดา  รักษาแท่น
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงณิชกานต์  สถาพร
 
1. นายสุทธิพงษ์  ลิปุ่น
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์  สุวรรณมณี
2. เด็กหญิงสุภามาศ  ช่วยทอง
 
1. นางสาวอมรรัตน์  แก้วสุรรณ
2. นางสาววรรณวิมล  วังหลวงอิน
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายคฑาวุธ  ชัยธานีนิคม
 
1. นางสาววรรณวิมล  วังหลวงอิน
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายตะวัน  จุ้ยทองหลาง
 
1. นายสุทธิพงษ์  ลิปุ่น
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  แสงจันทร์
2. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ถวาย
3. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ขาวล้วน
 
1. นางสาวอมรรัตน์  แก้วสุรรณ
2. นางชยาภัสร์  ไขวารี
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายฐปนวัฒน์  มาศสุข
2. เด็กชายเจษฎา  บุญสิงห์
 
1. นายนิพิฐ  ตุลยสุข
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 48.98 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายทศพงศ์  สุขจันทร์
2. เด็กชายอภิรักษ์  เคนน้อย
 
1. นายนิพิฐ  ตุลยสุข
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายจิรนันท์  เลขาผล
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  แสงจันทร์
 
1. นางสาวธวัลรัตน์  พราหมณพันธุ์
2. นางสาวอมรรัตน์  แก้วสุรรณ
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 30.5 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  โพงตุ้น
2. เด็กชายกิตติภพ  น้ำเงิน
3. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ปะวะภูทะ
4. เด็กชายนักรบ  ศรีกลาง
5. เด็กชายบดินทร์  แสงสง่า
6. เด็กชายหรรษวัติ  สวาสดิ์นา
 
1. นายสุพจน์  แก้วกับทอง
2. นางสาววาสนา  บรรเทา
3. นายวิชิต  ไชยฉิม