สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกำพวน สพป. ระนอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 61 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  คชรินทร์
2. เด็กชายมิมบัร  วงษ์กันยา
 
1. นายธนากร  ชื่นนิรันดร์
2. นายศรายุธ  หมาดหลี
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 7 1. เด็กชายไซดี้  ภักดี
 
1. นายสุรเชษฐ์  สุรางค์ภาค
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 69 ทองแดง 9 1. เด็กชายธนาธร  ทาสง
2. เด็กชายนาวี  หวานเย็น
3. เด็กชายสลัส  หาญจิตร
 
1. นายสุรเชษฐ์  สุรางค์ภาค
2. นางกนก  วาดเมือง
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 67 ทองแดง 9 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  บิลหมัด
2. เด็กชายมุห์ตัมมิน  กล้าหาญ
3. เด็กชายเก้าช่าง  แก้วประดิษฐ์
 
1. นายสุรเชษฐ์  สุรางค์ภาค
2. นายเอกรัตน์  คงยศ
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 66.65 ทองแดง 4 1. เด็กชายดนุพร  งามจิตร
2. เด็กชายธนภัทร  สมสถาน
3. เด็กชายภูริณัฐ  ทรศัพท์
4. เด็กชายวัลลพ  พันชั่ง
5. เด็กชายวิทยา  อินตัน
6. เด็กชายสุรยุทธฺิ์  มาฮาวี
 
1. นายเอกรัตน์  คงยศ
2. นายฮาดี  รัตน์เยี่ยม
3. นางสาวเอมจิตร  แวงทัย
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 62 ทองแดง 29 1. เด็กชายอับดุลฮาซีส  มาโนชน์
2. เด็กชายอัษฎา  หมันหมาย
 
1. นางสาวรออีสะห์  สาลี
2. นายศรายุธ  หมาดหลี
 
7 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 61 ทองแดง 12 1. เด็กชายดนัย  คลังทรัพย์
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  วิวาห์สุข
 
1. นางสายใจ  ทัวะนาพญา
2. นางสาวเอมจิตร  แวงทัย
 
8 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 66.5 ทองแดง 15 1. เด็กชายสุริยา  บางจาก
 
1. นายสุรเชษฐ์  สุรางค์ภาค