สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเกาะช้าง สพป. ระนอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 44 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายสิทธิพงศ์  เกาะช้าง
 
1. นายศราวุธ  รักนาควน
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงอาทิตยา  เกาะช้าง
 
1. นางสาวต่วนโรสนานี  เด่นอุดม
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 47.05 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงชุวันนี  หนูแดง
2. เด็กหญิงปานตะวัน  สุดยอด
3. เด็กหญิงมดแดง  ประมงกิจ
4. เด็กชายยาฮัด  ประมงกิจ
5. เด็กชายวัชรินทร์  พันษา
6. เด็กหญิงอมรรัตน์  ทองศรี
 
1. นายพิทยา  นาควรรณ
2. นางสาวต่วนโรสนานี  เด่นอุดม
3. นายจักรพงศ์  เกียงเตียด