สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขจัดภัย สพป. ระนอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 61 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงซีตี้  บรรจบ
2. เด็กหญิงเมษา  พม่า
 
1. นายจักรกฤษณ์  สัมฤทธิ์
2. นางสาวจันจิรา  หัตถยา
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงกาญจนา  อาหลี
 
1. นางสุวรัตน์  วิทยชาญวิฑูร
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 66 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงลาตีฟ๊ะ  ภักดี
2. เด็กหญิงวิลาสินี  ขุนระนัง
 
1. นายจักรกฤษณ์  สัมฤทธิ์
2. นางสาวสุวารี  บัวผัน
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงณัฐจรินทร์  ปราบสมุทร
2. เด็กหญิงพิยดา  พรมดี
 
1. นางวรรณรวี  อนันต์นวัฒน์
2. นางสาวศริณทิพย์  มิตรพัฒน์