สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขจัดภัย สพป. ระนอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายรอฟิก  อาจหาญ
2. เด็กชายอานัส  กล้าศึก
 
1. นายวิรัตน์  ผยองศักดิ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 71.98 เงิน 5 1. เด็กหญิงกษมาวรรณ  จันเจือ
2. เด็กหญิงครองศิริ  หลงติ้ง
3. เด็กหญิงณัฎธิดา  คงสุดจิตร
4. เด็กหญิงอนุสรา  ขุนภักดี
5. เด็กหญิงอารยา  ภักดี
 
1. นางสุพรรษา  กรอกสำโรง
2. นางสุวรัตน์  วิทยชาญวิฑูร
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 70.32 เงิน 7 1. เด็กหญิงนูรีย๊ะ  อินตัน
2. เด็กหญิงสุชาวดี  จังกินา
3. เด็กหญิงสุรีดา  มะเล็ก
4. เด็กหญิงสุรีรัตน์  มะเล็ก
5. เด็กหญิงอารยา  พรมดี
 
1. นางสุพรรษา  กรอกสำโรง
2. นางสุวรัตน์  วิทยชาญวิฑูร
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 61 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงซีตี้  บรรจบ
2. เด็กหญิงเมษา  พม่า
 
1. นายจักรกฤษณ์  สัมฤทธิ์
2. นางสาวจันจิรา  หัตถยา
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนาสุฮา  สันมาแอ
 
1. นางสุพรรษา  กรอกสำโรง
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงกาญจนา  อาหลี
 
1. นางสุวรัตน์  วิทยชาญวิฑูร
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงวาสนา  อายุยืน
 
1. นางสุพรรษา  กรอกสำโรง
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงภิญญดา  กล้าศึก
 
1. นางสุวรัตน์  วิทยชาญวิฑูร
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 66 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงลาตีฟ๊ะ  ภักดี
2. เด็กหญิงวิลาสินี  ขุนระนัง
 
1. นายจักรกฤษณ์  สัมฤทธิ์
2. นางสาวสุวารี  บัวผัน
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายซูกานดี  ชิดเอื้อ
 
1. นายจักรกฤษณ์  สัมฤทธิ์
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 50.66 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายธนพงษ์  แคล่วคล่อง
2. เด็กชายอานัส  นาคผุด
 
1. นางวรรณรวี  อนันต์นวัฒน์
2. นางสาวสากียะห์  มอน๋อง
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงณัฐจรินทร์  ปราบสมุทร
2. เด็กหญิงพิยดา  พรมดี
 
1. นางวรรณรวี  อนันต์นวัฒน์
2. นางสาวศริณทิพย์  มิตรพัฒน์
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงทอฝัน  เปรมปราโมทย์
2. เด็กหญิงปิ่นสุดา  เหมพิทักษ์
3. เด็กชายสามารถ  หลงติ้ง
 
1. นางรติรัตน์  ชูชื่น
2. นางสาวอรกนก  เกราะเหล็ก
 
14 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายกรวิศ  ขุนน้อย
 
1. นางกัลยา  ตรึกตรอง
 
15 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนายุต  เจ๊ะโสะ
 
1. นางสาวดวงกมล  ชูชัย
 
16 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวีรพล  เจ๊ะโสะ
 
1. นางสาวดวงกมล  ชูชัย
 
17 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77.31 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  กล้าศึก
2. เด็กหญิงมารี  คงสุดจิตร
3. เด็กหญิงศิรินทรา  กล้าศึก
 
1. นางสาวสุวารี  บัวผัน
2. นางกัลยา  ตรึกตรอง
 
18 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กชายปฏิหารย์  กล้าศึก
2. เด็กชายพีระพงศ์  อาจหาญ
3. เด็กชายเอกพล  ปรารถนา
 
1. นายจักรกฤษณ์  สัมฤทธิ์
2. นางกัลยา  ตรึกตรอง
 
19 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.7 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงซอฟีย๊ะ  ขุนภักดี
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  มิดชิด
3. เด็กหญิงหัทยา  รักษา
 
1. นางสาวสุวารี  บัวผัน
2. นางสาวดวงกมล  ชูชัย
 
20 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83.31 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรอปาร่า  อาจหาญ
2. เด็กหญิงรอเบียะ  ภักดี
 
1. นางกัลยา  ตรึกตรอง
2. นางสาวสุวารี  บัวผัน
 
21 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  อินตัน
2. เด็กชายพัชระพงษ์  กล้าศึก
 
1. นางสาวดวงกมล  ชูชัย
2. นางกัลยา  ตรึกตรอง