สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเขาฝาชี สพป. ระนอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงปานตะวัน  ลิกขะไชย
2. เด็กชายศุภกร  อ่วมจันทร์
 
1. นางวิไลลักษณ์  ธนบัตร
2. นางสาวออมจิตร  พรหมมุณี