สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคลองของ สพป. ระนอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 64 ทองแดง 30 1. เด็กหญิงวาสนา  นางหงส์
 
1. นางสาวอรนุชย์  สียางนอก
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 68 ทองแดง 23 1. เด็กชายจิรชยา  ดุสิตพันธ์
2. เด็กหญิงธีรนาฏ  ศรีสุข
 
1. นางสาวเกศินี  วิสุทธิกุล
2. นางสาวอิสรียา  สาลี
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 65 ทองแดง 28 1. เด็กหญิงณฐกร  แก้วศรีจันทร์
 
1. นางเสาวนีย์  คำคุ้ม
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 62 ทองแดง 29 1. เด็กชายบูม  สุวรรณรัตน์
2. เด็กชายสราวุธ  ชูแก้ว
 
1. นางสาวเกศินี  วิสุทธิกุล
2. นางสาวอรนุชย์  สียางนอก
 
5 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 67.62 ทองแดง 36 1. เด็กชายกัปตัน  เจาะธูป
2. เด็กชายสิรศักดิ์  ห้องหาย
3. เด็กหญิงโคโตดาเนะ  พม่า
 
1. นางสาวกนกพร  นานอก
2. นางสาวกนกพร  นานอก