สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคลองของ สพป. ระนอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 57.1 เข้าร่วม 50 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  นวลมุสิก
 
1. นางเสาวนีย์  คำคุ้ม
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 54 เข้าร่วม 40 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เผ่าจินดา
2. เด็กหญิงลลิตา  อนุลีจันทร์
 
1. นายธนวัตน์  จันชู
2. นางสาวอิสรียา  สาลี