สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านควนไทรงาม สพป. ระนอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงพรไพลิน  เต็มคงแก้ว
 
1. นางธิดารัตน์  พรหมเชียรรัตน์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 76 เงิน 13 1. เด็กชายชะนะ  รุ่งรพีพรพงษ์
2. เด็กหญิงพรไพลิน  เต็มคงแก้ว
 
1. นางสายสุนีย์  ชำนาญกิจ
2. นายนรัตว์  ลิ้มสุวัฒนกุล
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงนันนภัทร  บุญถนอม
 
1. นางชุลีวรรณ  สำเนียงหวาน
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 73 เงิน 9 1. เด็กหญิงกิฟฟาร่า  เสียมไหม
 
1. นางสาวนันทนา  อินตัน
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 74 เงิน 9 1. เด็กหญิงสายธาร  โชครักษ์
 
1. นางชุลีวรรณ  สำเนียงหวาน
 
6 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 74.52 เงิน 24 1. เด็กชายพงศธร  หม่วยนอก
2. เด็กชายศิลา  สาลี
3. เด็กชายอัซนาวีย์  แสงไพรวัลย์
 
1. นางชุลีวรรณ  สำเนียงหวาน
2. นางสาวเพ็ญจิดาภา  ฮั่นโตน
 
7 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70 เงิน 8 1. เด็กหญิงศศิลดา  กวมทรัพย์
2. เด็กชายอานนท์  ทอดทิ้ง
 
1. นางสาวกรรสิกา  ทองพร้อม
2. นางสายสุนีย์  ชำนาญกิจ