สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านควนไทรงาม สพป. ระนอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 69 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงสกลาวใจ  ใจเบา
 
1. นางสาวนงลักษณ์   สิงคิพงค์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 59.8 เข้าร่วม 31 1. เด็กหญิงคอดียะห์  สาลี
 
1. นางสาวสุพัตรา  ขนานชี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐิวุฒิ  ภู่ประไพ
 
1. นางสาวนงลักษณ์   สิงคิพงค์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายมูฮัมหมัดตักวา  อินตัน
 
1. นางวันเพ็ญ  อบรมย์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงศศิธร  นวลปาน
 
1. นางวันเพ็ญ  อบรมย์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปกรณ์  ขันสมาน
 
1. นางรุ่งฤดี  ชุมแก้ว
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสายธาร  โชครักษ์
 
1. นางวันเพ็ญ  อบรมย์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 59.2 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงนุรอัยนี่  สุภาดุลย์
2. เด็กหญิงสุรอยญา  เรียบร้อย
3. เด็กหญิงอัจฉริยกานต์  สำเนียงหวาน
 
1. นางวันเพ็ญ  อบรมย์
2. นางสาวดรุณี  อินตัน
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกิฟฟาร่า  เสียมไหม
2. เด็กหญิงคอดีญะห์  สาลี
 
1. นางวันเพ็ญ  อบรมย์
2. นางสาวเนตรชนก  ลาสมัน
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 80.99 ทอง 7 1. เด็กหญิงอัญชลิกา  ศรีใสเพ็ชร
 
1. นางธิดารัตน์  พรหมเชียรรัตน์
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงพรไพลิน  เต็มคงแก้ว
 
1. นางธิดารัตน์  พรหมเชียรรัตน์
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงฐิดารัตน์  ลาบุตร
2. เด็กชายธีรภัทร  คงอุป
 
1. นางสายสุนีย์  ชำนาญกิจ
2. นายนรัตว์  ลิ้มสุวัฒนกุล
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 76 เงิน 13 1. เด็กชายชะนะ  รุ่งรพีพรพงษ์
2. เด็กหญิงพรไพลิน  เต็มคงแก้ว
 
1. นางสายสุนีย์  ชำนาญกิจ
2. นายนรัตว์  ลิ้มสุวัฒนกุล
 
14 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 63 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงนุรอัยนี่  สุภาดุลย์
2. เด็กหญิงสุรอยญา  เรียบร้อย
 
1. นางสาวสุพัตรา  ขนานชี
2. นางสาวดรุณี  อินตัน
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนฤเบศ  ขัตติยะ
 
1. นางสาวปวีณา  สวัสดี
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายทัศนพล  โคตะถา
 
1. นางสาวปวีณา  สวัสดี
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 67 ทองแดง 9 1. เด็กชายอดิศร   รัตนพันธ์
 
1. นางสาวปวีณา  สวัสดี
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 69 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงรสนันท์  พูลเถียะ
 
1. นางสาวปวีณา  สวัสดี
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงณัฐวดี  แก้วบุตร
2. เด็กชายภคนันท์  พูลเถียะ
 
1. นางสาวปวีณา  สวัสดี
2. นางสาวนันทนา  อินตัน
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงลินดา  ขุนฤทธิ์
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  พิมพ์สงเคราะห์
 
1. นางสาวปวีณา  สวัสดี
2. นางสาวนันทนา  อินตัน
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 9 1. เด็กหญิงอัจฉริยกานต์  สำเนียงหวาน
 
1. นางสาวกรรสิกา  ทองพร้อม
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงนันนภัทร  บุญถนอม
 
1. นางชุลีวรรณ  สำเนียงหวาน
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 73 เงิน 9 1. เด็กหญิงกิฟฟาร่า  เสียมไหม
 
1. นางสาวนันทนา  อินตัน
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 74 เงิน 9 1. เด็กหญิงสายธาร  โชครักษ์
 
1. นางชุลีวรรณ  สำเนียงหวาน
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 55.35 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงกัญจนพร  ศรีชมพู
2. เด็กหญิงณิชาพร  ปานมาศ
3. เด็กหญิงนภาพร  ประกาเวสุ
4. เด็กหญิงปรมยุดา  ช่วยชาติ
5. เด็กหญิงวาสนา   บุญรอด
6. เด็กหญิงอรวรรณ  เพ่งหลิบ
 
1. นางสาวสุพัตรา  ขนานชี
2. นายไตรเทพ  พุฒผา
 
26 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายบัณฑิต  เพนินศรี
2. เด็กชายอับดุลมาเล็ก  ขุนฤทธิ์
 
1. นางธิดารัตน์  พรหมเชียรรัตน์
2. นางสาวกรรสิกา  ทองพร้อม
 
27 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงจุฑามณี  เพนินศรี
2. เด็กหญิงนัจญมา  จันทร์ชู
 
1. นางสาวณัชปภา  เพชรทอง
2. นายสุชัย  ขุนพล
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 69 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ทองทาย
2. เด็กชายนพณัฐ   สืบพงศ์
3. เด็กหญิงโสรยา  กวมทรัพย์
 
1. นายนรัตว์  ลิ้มสุวัฒนกุล
2. นางสาวปวีณา  สวัสดี
 
29 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 74.52 เงิน 24 1. เด็กชายพงศธร  หม่วยนอก
2. เด็กชายศิลา  สาลี
3. เด็กชายอัซนาวีย์  แสงไพรวัลย์
 
1. นางชุลีวรรณ  สำเนียงหวาน
2. นางสาวเพ็ญจิดาภา  ฮั่นโตน
 
30 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89.57 ทอง 5 1. เด็กหญิงทัศพร  พริ้มเพรา
2. เด็กหญิงฟ้าใส  เสนพงศ์
3. เด็กหญิงอัญรินทร์  ห่าหรับ
 
1. นางสายสุนีย์  ชำนาญกิจ
2. นางชุลีวรรณ  สำเนียงหวาน
 
31 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70 เงิน 8 1. เด็กหญิงศศิลดา  กวมทรัพย์
2. เด็กชายอานนท์  ทอดทิ้ง
 
1. นางสาวกรรสิกา  ทองพร้อม
2. นางสายสุนีย์  ชำนาญกิจ