สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป. ระนอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 67 ทองแดง 35 1. เด็กชายก้องภพ  ผันอากาศ
2. เด็กหญิงศุภดา  เกษมสุข
 
1. นางอาภรณ์  รัตโนภาส
2. นายทศพร  กาละเมฆ
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 26 1. เด็กชายกรวิชญ์  ภูบุญคง
2. เด็กหญิงปณิตา  แสวงผล
 
1. นายทศพร  กาละเมฆ
2. นายพิทักษ์  เพ็ชร์พราว