สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป. ระนอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 44 เข้าร่วม 51 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  แสงภิบาล
 
1. นางอาภรณ์  รัตโนภาส
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายอชิรวิชญ์  อุ๋ยวงษ์
 
1. นายพิทักษ์  เพ็ชร์พราว