สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทรายแดง สพป. ระนอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 72 เงิน 7 1. เด็กชายนพพร   สังข์ทอง
2. เด็กชายเสถียร  ปุญญบาล
 
1. นายยงยุทธ  สังข์ทอง
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงจิราภรณ์   ก่ำเสริฐ
2. เด็กหญิงจิราวรรณ์   ไพฑูลย์
3. เด็กชายเล้นเล้นอู้   -
 
1. นางกิระณีย์  ภูผา
2. นางสาวกนกรส  เชื้อสาย
 
3 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 74.81 เงิน 21 1. เด็กชายธนวัฒน์  บุญชู
2. เด็กชายวายุภักดิ์  พันศักดิ์
3. เด็กชายเกริกฤทธิ์  สั่งอำพร
 
1. นางจรินทร์  เพิงมาก
2. นางสาวกนกรส  เชื้อสาย