สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทรายแดง สพป. ระนอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 62.59 ทองแดง 10 1. เด็กชายนพพร   สังข์ทอง
2. เด็กชายเสถียร  ปุญญบาล
 
1. นายยงยุทธ  สังข์ทอง
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 67 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงอริศรา   เชี่ยวชาญ
2. เด็กหญิงเมธาวดี   รักไทย
 
1. นายวุฒนา  ทับแบน