สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชาติเฉลิม สพป. ระนอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษณะ  ทอดสนิท
 
1. นางชมพูนุท  พัดพรม
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แตงเลี่ยน
2. เด็กชายพงศกร  คงตะโก
3. เด็กหญิงวันวรี  ภักดี
 
1. นางสาวทัศนารถ  ตรีอาทิตย์โยธิน
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 87.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลธิชา  จันทร์เขียว
2. เด็กหญิงปาริชาติ  เหล่านิล
3. เด็กหญิงปิ่นสุวรรณ  นาคอ่อน
4. เด็กหญิงรัตนประทีป  พรหมเทพ
5. เด็กหญิงสุนิสา  แสนกลาง
 
1. นางปราณี  สรรพกุล
2. นางสุภาพ  บุญเอื้อ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 80.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกัณตวัฒน์  ตัณฑยาพงศ์
2. เด็กหญิงกัลป์ยานี  ปรีชาชาญ
3. เด็กชายกิตติพงศ์  สุกรี
4. เด็กชายกิตติศักดิ์  อินทร์จันทร์
5. เด็กหญิงจริยาวดี  ใจตรง
6. เด็กชายณภัทร  ศรีสวัสดิ์
7. เด็กหญิงธัญญารัตน์  สุขุม
8. เด็กหญิงปรียานุช  ปราบแต่ง
9. เด็กชายพงศกร  นพเก้า
10. เด็กหญิงมาลินี  จันทรศรี
11. เด็กชายระพีภัทร  โยมแก้ว
12. เด็กชายฤทธา  แก้วรัตน์
13. เด็กหญิงวาสนา  ศรีสุข
14. เด็กหญิงสลิษา  สุขพิทักษ์
15. เด็กหญิงสายธาร  ปลอดรัตน์
16. เด็กหญิงสุรัชดา  สุทธิศศิกุล
17. เด็กหญิงสุวานี  ผุดวรรณา
18. เด็กชายอานนท์  เชื้อชะเอม
19. เด็กหญิงโชติกา  ฤทธิ์ชัย
20. เด็กหญิงโสภิตา  บำรุง
 
1. นางนิตยาพร   รัตนพันธ์
2. นางดวงภร  เสนาะเสียง
3. นางสุภาพ  บุญเอื้อ
4. นางศุรดา  สุวรรณยุหะ
5. นางสาวสุกานดา  ปิ่นแก้ว
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายผดุงศักดิ์  คุ้มเจริญ
 
1. นายสมชาย  แป้นปรุง
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ยืนยง
 
1. นายสมชาย  แป้นปรุง
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐชา  ทองเปีย
2. เด็กหญิงยุพาวดี  สีมา
3. เด็กหญิงวรัมพร  บรรจงช่วย
 
1. นายสมชาย  แป้นปรุง
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนภัทร  ชัยวัชรินทร์
 
1. นายดำรงค์  ถุงทอง
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 83.98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  ยืนยง
 
1. นายดำรงค์  ถุงทอง
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 85.3 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเขมมณี  คงน้อย
 
1. นายดำรงค์  ถุงทอง
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 80.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกอบชัยชนะ  ภู่เงิน
 
1. นายนายดำรงค์  ถุงทอง
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 80.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงตะวัน  อยู่ยัง
 
1. นายดำรงค์  ถุงทอง
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนพมาศ  พิกุลทอง
2. เด็กหญิงนันภัทร์  จันทร์เขียว
3. เด็กชายสงกรานต์  คงกะแดะ
 
1. นางทิพยาพร  เศษคง
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 85.6 ทอง 10 1. เด็กหญิงฐิติมา  บุญแดง
2. เด็กหญิงณัฐนิดา  แท่นทอง
3. เด็กหญิงศศิ  แซ่ลิ่ม
 
1. นางสาวทัศนารถ  ตรีอาทิตย์โยธิน
2. นางศิริลักษณ์  เกตุแก้ว