สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชาติเฉลิม สพป. ระนอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 74.99 เงิน 5 1. เด็กหญิงดวงหทัย  ปรีชารัตน์
2. เด็กหญิงนฤดี  เพชรนคร
3. เด็กหญิงปนัดดา  วังบุญคง
4. เด็กหญิงพิมลรัตน์  ท่าสมุทร
5. เด็กหญิงรัตติญา  แสงอินทร์
 
1. นางดวงภร  เสนาะเสียง
2. นางสุภาพ  บุญเอื้อ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 77.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณภัทร  ฤทธิ์มาก
 
1. นายดำรงค์  ถุงทอง
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 17 1. เด็กหญิงขวัญแก้ว  บุตรเอื้อ
 
1. นางสมมิตร  จรัสบุษราคัม
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงพรนภา  มิตตะคุ
 
1. นางสมมิตร  จรัสบุษราคัม
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 78.32 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจุฑาภัทร  ภู่ทอง
2. เด็กชายณัฐดนัย  สนธิใจ
 
1. นางศิริลักษณ์  เกตุแก้ว
 
6 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 76.19 เงิน 16 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  เอี่ยมสิน
2. เด็กหญิงวรรณวิสา  ด้วงคง
3. เด็กหญิงสุฑามาศ  นิลพร้อม
 
1. นางบุญเรือน   แสงสึก
2. นางสาวพัฒนา  ผึ่งผาย