สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทองหลาง สพป. ระนอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 88 ทอง 8 1. เด็กหญิงอภิสรา  ปรางมาศ
 
1. นางสาวไซนับ  อัตนิ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงบุญญิสา  ดีสมดู
2. เด็กหญิงสิริยากร  ราชดา
 
1. นายชัยณรงค์  แก้วชูใส
2. นางสาวปริญา  ปรีชา
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 66 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  กุลทอง
 
1. นางสาวธิดารัตน์  ชนทัศน์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 66.67 ทองแดง 6 1. เด็กชายนฤดม  สิทธิลักษณ์
2. เด็กหญิงนัฐฑิณี  ปราบเหตุ
3. เด็กหญิงรพีพรรณ  แก้วทอง
 
1. นางสาวธิดารัตน์  ชนทัศน์
2. นางสาวนิรนุช  ศรีโพธิ์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 75.48 เงิน 9 1. เด็กหญิงกุลรดา  ละครพล
2. เด็กหญิงญาณิศา  สุวรรณโค
3. เด็กชายฐานันดร  พุทธิรัตน์
4. เด็กชายทัศไนย  สุดสุข
5. เด็กชายอานุภาพ  ราชดา
 
1. นางสาวปริญา  ปรีชา
2. นางเขมจิรา  สายทองแท้
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 78.33 เงิน 7 1. เด็กหญิงกนกพร  ทองสันต์
2. เด็กชายคมชิต  วาปีโส
3. เด็กหญิงจันทร์จิรา  แดงประเสริฐ
4. เด็กหญิงจารุพร  ปานจิตร
5. เด็กหญิงนัฐฑิณี  ปราบเหตุ
6. เด็กหญิงบัณฑิตา  คตะวงษ์
7. เด็กหญิงบุญญิสา  ดีสมดู
8. เด็กหญิงรพีพรรณ  แก้วทอง
9. เด็กหญิงวรัญญา  พวงปัญญา
10. เด็กหญิงศิริประภา  กันยามา
11. เด็กหญิงสุภาวดี  ร่มเย็น
12. เด็กหญิงอรภา  เจริญทรัพย์
13. เด็กหญิงอัญมณี  วิไลปาน
14. เด็กหญิงอาทิติยา  คันทะมาลา
15. เด็กหญิงแพรวา  ประสานทอง
 
1. นายธวัชชัย  สุวรรณรัตน์
2. นางนันทิยา  หม่วยนอก
3. นายชัยณรงค์  แก้วชูใส
4. นางบุษยมาศ  วิชัยดิษฐ
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 69 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงรพินทร์นิภา  แซ่เตีย
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สายจำปา
 
1. นายชัยณรงค์  แก้วชูใส
2. นางบุษยมาศ  วิชัยดิษฐ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงพรลัดดา  เจริญทรัพย์
 
1. นายธวัชชัย  สุวรรณรัตน์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงอรภา  เจริญทรัพย์
 
1. นายชัยณรงค์  แก้วชูใส
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  เจียกขจร
2. เด็กหญิงวริญชุดา  เจริญทรัพย์
 
1. นายธวัชชัย  สุวรรณรัตน์
2. นางสาวไซนับ  อัตนิ
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 88.9 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชฎาพร  โพธะเลศ
 
1. นางบุษยมาศ  วิชัยดิษฐ
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 11 1. เด็กหญิงชฎาพร  โพธะเลศ
 
1. นางบุษยมาศ  วิชัยดิษฐ
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 72 เงิน 4 1. เด็กชายอานุภาพ  ราชดา
 
1. นางบุษยมาศ  วิชัยดิษฐ
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 72 เงิน 11 1. เด็กหญิงกนกพร  ทองสันต์
 
1. นางบุษยมาศ  วิชัยดิษฐ
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 65 ทองแดง 7 1. เด็กชายชิตพล  หงษ์ทอง
 
1. นางบุษยมาศ  วิชัยดิษฐ
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 73 เงิน 10 1. เด็กหญิงประกายทิพย์  คำแสนราช
 
1. นางบุษยมาศ  วิชัยดิษฐ
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 69.9 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงธิญาดา  ระอองศรี
2. เด็กหญิงนภสร  ไปไหน
3. เด็กหญิงสุภัสสร  หงษ์ษา
 
1. นางสาวไซนับ  อัตนิ
2. นายธวัชชัย  สุวรรณรัตน์
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 71.4 เงิน 4 1. เด็กหญิงตติยา  หงษ์สอน
2. เด็กหญิงรัญชนา  กลิ่นหอม
 
1. นางสาวกาญจนา   ซ่อนศรี
2. นางสาวธิดารัตน์  ชนทัศน์
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงกรองกาญจน์  สุวะศรี
2. เด็กหญิงอาทิติยา  คันทะมาลา
 
1. นางสาวกาญจนา  ซ่อนศรี
2. นางสาวธิดารัตน์  ชนทัศน์
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงวรัญญา  พวงปัญญา
2. เด็กหญิงศิริประภา  กันยามา
3. เด็กหญิงอัญมณี  วิไลปาน
 
1. นางสาวนิรนุช  ศรีโพธิ์
2. นางเขมจิรา  สายทองแท้
 
21 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 79.14 เงิน 7 1. เด็กหญิงทิพย์ธิดา  หงษ์ษา
2. เด็กหญิงรัตนาพร  สุดจริง
3. เด็กหญิงหัทยา  เที่ยงดีฤทธิ์
 
1. นางสาวนิรนุช  ศรีโพธิ์
2. นางเขมจิรา  สายทองแท้
 
22 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 58 เข้าร่วม 47 1. เด็กหญิงปริฉัตร  โพธะเสศ
2. เด็กหญิงศศิวิภา  คะนาดา
3. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  อุดมพัฒน์
 
1. นางสาวนิรนุช  ศรีโพธิ์
2. นางเขมจิรา  สายทองแท้
 
23 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 63 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงอัจฉรา  เทียบสิงห์
 
1. นางบุษยมาศ  วิชัยดิษฐ
 
24 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 66.9 ทองแดง 14 1. เด็กชายอภิชาติ  วัดเวียงคำ
 
1. นางนิรนุช  ศรีโพธิ์
 
25 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวิลัยพร  จินนุพันธ์
 
1. นางบุษยมาศ  วิชัยดิษฐ
 
26 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  นวลหิง
2. เด็กชายกิตติกวิน  สมัย
3. เด็กหญิงจรรยารัตน์  แสงศรี
4. เด็กหญิงปภัสสร  จันทราสี
5. เด็กชายพลากร  วิไลปาน
6. เด็กหญิงอภิญญา   วงศ์แสนคำ
 
1. นางนันทิยา  หม่วยนอก
2. นางบุษยมาศ  วิชัยดิษฐ
3. นางสาวธิดารัตน์  ชนทัศน์