สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทะเลนอก สพป. ระนอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษฎา  ช่วยชาติ
2. เด็กชายนครินทร์  มาโนชน์
3. เด็กชายสุวิทย์  อาดหาญ
 
1. นางอุทุมพร   จันทร์ประวัติ
2. นางสาวนงเยาว์  จันทร์เพชร
 
2 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กชายชัชวาลย์  หาญจิตร
2. เด็กชายพงศกรณ์  ผดุงชาติ
3. เด็กชายมูนากิส  สามศรี
 
1. นางอุทุมพร   จันทร์ประวัติ
2. นางสาวนงเยาว์  จันทร์เพชร
 
3 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83.66 ทอง 4 1. เด็กหญิงซันมา  ผดุงชาติ
2. เด็กหญิงสุนิษา  ไชยสิน
3. เด็กชายเอกพงษ์  ขุนอาจ
 
1. นายวุฒิชัย  ใจเที่ยง
2. นางสาวนงเยาว์  จันทร์เพชร