สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทะเลนอก สพป. ระนอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายทัสมาฮาน  อาจหาญ
2. เด็กชายนาธาน  นิ่มนวล
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  ศรีทอง
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 70.33 เงิน 11 1. เด็กหญิงกชกร  ขุนภักดี
2. เด็กหญิงกัญญารัต  หัตถประดิษฐ์
3. เด็กหญิงกันยกร  ขุนภักดี
4. เด็กหญิงชลธิชา  ผดุงชาติ
5. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  หาญจิตร
6. เด็กหญิงซันมา  ผดุงชาติ
7. เด็กหญิงนริศรา  หลีหลัง
8. เด็กหญิงนาฎลัดดา  ผดุงชาติ
9. เด็กหญิงนิดา  ขยันกิจ
10. เด็กหญิงปนัดดา  อินตัน
11. เด็กหญิงปาวีรา  สามศรี
12. เด็กหญิงพรชิตา  คาดหมาย
13. เด็กหญิงวานิตา  ขยันกิจ
14. เด็กหญิงอาทิตยา  อินตัน
15. เด็กหญิงเอ็ดล้า  ผดุงชาติ
 
1. นางสาวจาริญา  นิ่มนวล
2. นางสาวมาลีรัตน์  โสะอ้น