สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทับจาก สพป. ระนอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 71 เงิน 22 1. เด็กชายวรชัย  แก้วเจริญ
 
1. นายนิวัฒน์  ธัญญพันธ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ปล้องบรรจง
 
1. นางสาวสุมาลี  รูปโฉม
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 51.32 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  รัตนศิลป์
2. เด็กชายวิทวัส  เอี่ยมภาพ
 
1. นายสกนธ์  ธนัตวรานนท์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 68 ทองแดง 23 1. เด็กชายสิรวิชญ์  ยืนยัน
2. เด็กหญิงสุภาสิณี  แจ่มฟ้า
 
1. นางสาวสุมาลี  รูปโฉม
2. นางสาวสุชาวดี   จันฝาก
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 63 ทองแดง 44 1. เด็กชายจักรภัทร  มุนินโท
2. เด็กหญิงวลัยพรรณ  รัตนศิลป์
 
1. นางสาวสุมาลี  รูปโฉม
2. นางสาวเอมจิตร   ชัมภูชนะ
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงจันฑิมา  ทองนวม
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ยอดโสพล
 
1. นายนิวัฒน์  ธัญญพันธ์
2. นางสาวสุชาวดี   จันฝาก
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  หนูเอี่ยม
 
1. นางสาวเอมจิตร   ชัมภูชนะ
 
8 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย -1 - 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  นิยมไทย
2. เด็กชายพิชยภูมิ  คำชุม
3. เด็กชายอัฑฒกร  เปาะเชื้อจีน
 
1. นางสาวสุชาวดี   จันฝาก
2. นางสาวสุมาลี  รูปโฉม