สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าฉาง สพป. ระนอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 86.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  ฉิมทับ
2. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  เถาพันธ์
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  สยามรัฐ
4. เด็กชายสุนิษา  หลีใบ
5. เด็กหญิงอุมารัตน์  หลีใบ
 
1. นายพลากร  ธีรกุล
2. นางสาววรัญญา  รักเกียรติ
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงสุนิษา  ร่วมชาติ
2. เด็กหญิงสุนิสา  สมบูรณ์
3. เด็กหญิงอาทิตสรา  ภิญโญ
 
1. นางวาสนา  พรหมโต
2. นางนันธิกา  เหล่าเส็น
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงณัฐพร  ขุนสุนทร
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  อารมสุก
3. เด็กหญิงสโรชา  สะโตสะแน
 
1. นางนันธิกา  เหล่าเส็น
2. นางวาสนา  พรหมโต
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 81 ทอง 12 1. เด็กชายคมสันต์  กุฎพา
2. เด็กหญิงสุกัญญารัตน์  ภิักดี
3. เด็กชายอานัส  สะโตสะแน
 
1. นางมะลิ  กาญจนสุภัค
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ขุนพล
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนารีซ่า  พันชั่ง
2. เด็กหญิงสุภัสรา  ขุนฤทธิ์
3. เด็กหญิงอัญมณี  พันชั่ง
 
1. นางจงรักษ์  วิเศษ
2. นางสาวขอมาเรีย  ชูมี
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 82.63 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดาราพร  ขุนจง
2. เด็กหญิงนัจญวา  พลาสิน
3. เด็กหญิงพิมพกานต์  หนูสอาด
 
1. นางนันธิกา  เหล่าเส็น
2. นางกาญจนา  เกิดบางนอน
 
7 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชไมพร  พันธ์ุชนะเดช
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ภักดี
3. เด็กหญิงสุวรรณี  แสงไพรวัลย์
 
1. นางนันธิกา  เหล่าเส็น
2. นางกาญจนา  เกิดบางนอน
 
8 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชากิร  นาวาลอย
2. เด็กชายวีรวุฒิ  หมื่นระมน
3. เด็กชายอาสันต์  พันชั่ง
 
1. นายทัศนัย  ลีฬหพงศ์
2. นางจงรักษ์  วิเศษ