สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าฉาง สพป. ระนอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 77.48 เงิน 8 1. เด็กหญิงซากีน๊ะ  วาเฮ็ด
2. เด็กหญิงณัฐพร  ขุนสุนทร
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  อารมสุก
4. เด็กชายพิมพกานต์  หนูสอาด
5. เด็กหญิงสโรชา  สะโตสะแน
 
1. นางวาสนา  พรหมโต
2. นางทิพกาญจน์  อักษรกาญจน์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายซ่าดีด  ขุนภักดี
 
1. นายพลากร  ธีรกุล
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 72 เงิน 11 1. เด็กหญิงอาณีซัน  โต๊ะพ่อ
 
1. นางสาววรัญญา  รักเกียรติ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 72 เงิน 11 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  ฉิมทับ
 
1. นางสาววรัญญา  รักเกียรติ
 
5 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76.5 เงิน 5 1. เด็กหญิงอรนลิน  ขนุนอ่อน
 
1. นางจงรักษ์  วิเศษ