สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าฉาง สพป. ระนอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 59.5 เข้าร่วม 33 1. เด็กหญิงจนิสตา  สะโตสะแน
 
1. นางวาสนา  พรหมโต
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 86.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  ฉิมทับ
2. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  เถาพันธ์
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  สยามรัฐ
4. เด็กชายสุนิษา  หลีใบ
5. เด็กหญิงอุมารัตน์  หลีใบ
 
1. นายพลากร  ธีรกุล
2. นางสาววรัญญา  รักเกียรติ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 77.48 เงิน 8 1. เด็กหญิงซากีน๊ะ  วาเฮ็ด
2. เด็กหญิงณัฐพร  ขุนสุนทร
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  อารมสุก
4. เด็กชายพิมพกานต์  หนูสอาด
5. เด็กหญิงสโรชา  สะโตสะแน
 
1. นางวาสนา  พรหมโต
2. นางทิพกาญจน์  อักษรกาญจน์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงชนิดา  ขุนฤทธิ์
 
1. นางสาววันทนีย์  โรมา
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงนภัสสร  หมัดเด่น
 
1. นางสาววันทนีย์  โรมา
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 69 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงนิตยา  สายสวะ
 
1. นางสาววันทนีย์  โรมา
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงฮาฟีนา  โกมาลา
2. เด็กหญิงโสรญา  พันธุ์ชนะเดช
 
1. นางสาวสุวรรณา  คล้ายอุดม
2. นางสาวนงภรณ์  เทิงสูงเนิน
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายมลจิตร  ขุนพล
2. เด็กชายวัชรากร  เสนาธง
 
1. นางสาวสุวรรณา  คล้ายอุดม
2. นางสาวนงภรณ์  เทิงสูงเนิน
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายซ่าดีด  ขุนภักดี
 
1. นายพลากร  ธีรกุล
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 60 ทองแดง 32 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  แย้มรัตน์
 
1. นางสาววรัญญา  รักเกียรติ
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายซ่าดีด  ขุนภักดี
 
1. นายพลากร  ธีรกุล
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 72 เงิน 11 1. เด็กหญิงอาณีซัน  โต๊ะพ่อ
 
1. นางสาววรัญญา  รักเกียรติ
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 72 เงิน 11 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  ฉิมทับ
 
1. นางสาววรัญญา  รักเกียรติ
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 65 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงอนันดา  กล้าศึก
 
1. นางสาววรัญญา  รักเกียรติ
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงสุนิษา  ร่วมชาติ
2. เด็กหญิงสุนิสา  สมบูรณ์
3. เด็กหญิงอาทิตสรา  ภิญโญ
 
1. นางวาสนา  พรหมโต
2. นางนันธิกา  เหล่าเส็น
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 48.8 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายต้นน้ำ  ขุนพล
2. เด็กชายรอรัก  ภิญโญ
 
1. นายพลากร  ธีรกุล
2. นางนิภาธร  ลิ่มเรืองกุล
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงณัฐพร  ขุนสุนทร
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  อารมสุก
3. เด็กหญิงสโรชา  สะโตสะแน
 
1. นางนันธิกา  เหล่าเส็น
2. นางวาสนา  พรหมโต
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 81 ทอง 12 1. เด็กชายคมสันต์  กุฎพา
2. เด็กหญิงสุกัญญารัตน์  ภิักดี
3. เด็กชายอานัส  สะโตสะแน
 
1. นางมะลิ  กาญจนสุภัค
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ขุนพล
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนารีซ่า  พันชั่ง
2. เด็กหญิงสุภัสรา  ขุนฤทธิ์
3. เด็กหญิงอัญมณี  พันชั่ง
 
1. นางจงรักษ์  วิเศษ
2. นางสาวขอมาเรีย  ชูมี
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 82.63 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดาราพร  ขุนจง
2. เด็กหญิงนัจญวา  พลาสิน
3. เด็กหญิงพิมพกานต์  หนูสอาด
 
1. นางนันธิกา  เหล่าเส็น
2. นางกาญจนา  เกิดบางนอน
 
21 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76.5 เงิน 5 1. เด็กหญิงอรนลิน  ขนุนอ่อน
 
1. นางจงรักษ์  วิเศษ
 
22 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชไมพร  พันธ์ุชนะเดช
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ภักดี
3. เด็กหญิงสุวรรณี  แสงไพรวัลย์
 
1. นางนันธิกา  เหล่าเส็น
2. นางกาญจนา  เกิดบางนอน
 
23 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชากิร  นาวาลอย
2. เด็กชายวีรวุฒิ  หมื่นระมน
3. เด็กชายอาสันต์  พันชั่ง
 
1. นายทัศนัย  ลีฬหพงศ์
2. นางจงรักษ์  วิเศษ