สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าว สพป. ระนอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 66 ทองแดง 26 1. เด็กหญิงอมราพร  หนูม่วง
 
1. นางจิราพรรณ  อิสโร
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 68 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แหลมคม
2. เด็กหญิงกรกนก  จันทร์แจ้ง
 
1. นายวิหารชัย  สว่างสุข
2. นางสาวปิยะนุช  บุญรอด
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธวัชชัย  วีระชน
2. เด็กหญิงมณฑิตา  ทาลา
 
1. นางปรีญา  ชูสุริแสง
2. นางสาวนิติรัตน์  แสงเผือก
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายคณิต  เข็มนาค
 
1. นางสาวสลิลทิพย์  จงไกรจักร์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กชายณัฐภัทร์  แสงแก้ว
 
1. นางสาวสลิลทิพย์  จงไกรจักร