สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าว สพป. ระนอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงวริษฐา  แสงเพชร
 
1. นางสาวรติยา  ไชยทองแก้ว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายศักดิ์ดา  ชูจรรยา
 
1. นางจำเนียร  อิสโร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงอัญชิสา  สกุลแพทย์
2. เด็กหญิงเพ็ญรัตน์  วารีศรี
 
1. นางสาวรติยา  ไชยทองแก้ว
2. นายวิหารชัย  สว่างสุข
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายณัฐพงษ์  แซ่ลิ้ม
2. เด็กชายสุพรรณ  พรหมงาม
 
1. นางกนกพร  ติรดุลยาพงศ์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายอานนท์  อณุรัก
2. เด็กชายเทพพรชัย  ชุมแสง
 
1. นางสาวนิติรัตน์  แสงเผือก
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายโชติมน  กุลบุตร
 
1. นางสาวเฉลิมศรี  รอดนุ่ม