สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว สพป. ระนอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปานดาว  พนาไพร
 
1. นายจารึก  พลเดช
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายสมศักดิ์  พนาไพร
 
1. นายจารึก  พลเดช
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  จันทร์ช้าง
 
1. นายจารึก  พลเดช
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลธิดา  ชลเขต
2. เด็กหญิงนิสา  คุ้มบ้าน
 
1. นายจารึก  พลเดช
2. นางสาวอรอุษา  ราชยอด
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนาตยา  พนาไพร
 
1. นายจารึก  พลเดช
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธันวา  คม
2. เด็กชายอธิวัฒน์  ภักดี
3. เด็กชายเล็ก  จีนจิ๋ว
 
1. นายจารึก  พลเดช
2. นางสาวณัฏฐ์พิชา  หนูสมตน
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายซินโกโก  พนาไพร
2. เด็กหญิงญาณิดา  อุดมศักดิ์
3. เด็กชายดนุ  มะหะหมัด
4. เด็กชายธนวัฒน์  เซ้งบุญตั๋น
5. เด็กชายพร้อมพงษ์  เลี่ยมเจริญกิจ
6. เด็กชายอรรถกร  สุวัตถิกุล
 
1. นายวศิน  แสงหว้า
2. นางสาวณัฏฐ์พิชา  หนูสมตน
3. นายวิรัช  กัณหสุวรรณ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  พลนิกร
 
1. นางชนัญญา  นวลประโค
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  แซ่หลี
2. เด็กหญิงจันจิรา  เรืองสว่าง
3. เด็กหญิงชญานุตม์  หัศนีย์
4. เด็กชายซินโกโก  พนาไพร
5. เด็กชายณัฐฐากร  เทิงสูงเนิน
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  สันสถิตย์
7. เด็กหญิงทิพวรรณ  ราชรักษ์
8. เด็กหญิงธารวรินทร์  เจ๊ะอะสาร
9. เด็กชายนฤนาท  นรสิงห์
10. เด็กชายนัฐพงศ์  พันหารีย์
11. เด็กหญิงนิยุพร  พนาไพร
12. เด็กหญิงปาริชาติ  ใจกล้า
13. เด็กชายยุทธนา  สามกองงาม
14. เด็กหญิงวันนิดา  พึ่งหล้า
15. เด็กหญิงศศิกาญจน์  ถวายสัตย์
16. เด็กหญิงศศิธร  ถวายสัตย์
17. เด็กชายสรยุทธ  รอดคง
18. เด็กหญิงสาธนี  ยกย่อง
19. เด็กชายสิทธิพร  ชุมแสง
20. เด็กหญิงสุธาสินี  น้อยวงษ์
21. เด็กหญิงสุพัตรา  สันสถิตย์
22. เด็กหญิงสุริสา  มากเนียม
23. เด็กหญิงสุวิมล  เพชรา
24. เด็กหญิงอาภรณ์ศิริ  พุ่มเกษ
25. เด็กหญิงฮูดา  มะเดช
26. เด็กชายเยเต้ะเนอู้  พนาไพร
27. เด็กหญิงแววตา  สยามรัฐ
28. เด็กหญิงไดอาน่า  ช่วยนาเขต
29. เด็กหญิงไอรดา  วิเศษ
 
1. นายวศิน  แสงหว้า
2. นางสาวณัฏฐ์พิชา  หนูสมตน
3. นายมนัส  นิธิรักขพันธ์
4. นางสาวปริณดา  ณ ระนอง
5. นางสาววลัยพร  อุ่มชัย
6. นางสาวกิติยา  วัฒนาลาภ
7. นางสาววรุณยุพา  ชูจันทร์
8. นายบรรลือ  ภิกษาวงศ์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เย็นจิตต
2. เด็กหญิงกรองเพชร  ภักดี
3. เด็กหญิงจินตนา  เพชรอุด
4. เด็กหญิงชลธิชา  ใบงา
5. เด็กหญิงญาณิดา  อุดมศักดิ์
6. เด็กชายณัฐชาคร  เบญจปัก
7. เด็กชายดนุ  มะหะหมัด
8. เด็กชายธนวัฒน์  เซ้งบุญตั๋น
9. เด็กชายธนาวุฒิ  ภักดี
10. เด็กชายนัชนนท์  พุทธวัฒนานนท์
11. เด็กหญิงนันนภัทร  สะอาด
12. เด็กหญิงนัสรียา  มาเกตุ
13. เด็กหญิงนารี  ขุนพล
14. เด็กชายปรมินทร์  สอาดวงศ์
15. เด็กหญิงปัญจพาณ์  ดีเอง
16. เด็กชายปิยวุฒิ  ทับสมุด
17. เด็กชายพร้อมพงษ์  เลี่ยมเจริญกิจ
18. เด็กหญิงพัญธิมา  เจียมสุข
19. เด็กหญิงภานุชนาฏ  ส้าเหร็ม
20. เด็กชายรชานนท์  วิเศษ
21. เด็กหญิงวนัสนันท์  สมิง
22. เด็กชายวรฤทธิ์  สารบูรณ์
23. เด็กชายวัชรพงศ์  ภักดี
24. เด็กชายวุฒิดี  ขุนฤทธิ์
25. เด็กชายศุภกรณ์  ขุนพล
26. เด็กหญิงสจีนะ  ส้าเหร็ม
27. เด็กชายสมหวัง  แสงผา
28. เด็กหญิงสุพัตรา  เผือกเจริญ
29. เด็กหญิงสุภาวิตา  ขุนพล
30. เด็กชายสุรทัช  โล่สกุล
31. เด็กชายสุรยุทธ  โกจิ
32. เด็กชายสุรเกียรติ  กันไพเราะ
33. เด็กชายอรรถกร  สุวัตถิกุล
34. เด็กหญิงอลิษา  ธนบัตร
35. เด็กหญิงอังคณา  อุสาห์ดี
 
1. นายวศิน  แสงหว้า
2. นายวิรัช  กัณหสุวรรณ
3. นางสาวณัฏฐ์พิชา  หนูสมตน
4. นายธีระศักดิ์  คงเดิม
5. นางปรานอม  สหธารา
6. นางสาวสุมารินทร์  คำชารี
7. นางธมนพัณณ์  แก้วสกด
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติพงศ์  ขุนสุรินทร์
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  สุขดี
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  เพชรมณี
4. นายธนพล  กระเหม
5. นางสาวนฤมล  ขุนภักดี
6. เด็กหญิงนลินา  เจริญ
7. เด็กหญิงศศิประภา  ปานถนอม
8. นางสาวฮุดนา  หมานจิตร
 
1. นายวิรัช  กัณหสุวรรณ
2. นางสาวณัฏฐ์พิชา  หนูสมตน
3. นายธีระศักดิ์  คงเดิม