สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว สพป. ระนอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ขนาดผล
 
1. นางสาวอรอุษา  ราชยอด
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงจันจิรา  ผกามาศ
 
1. นางสาวอรอุษา  ราชยอด
 
3 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 73.04 เงิน 32 1. เด็กหญิงญาดา  ตั้งปรัชญาวุฒิ
2. เด็กชายมารุต  ภักดี
3. เด็กชายวรินทร  ไม้แก้ว
 
1. นางสาวสุมารินทร์  คำชารี
2. นางสาวกิติยา  วัฒนาลาภ
 
4 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 79.62 เงิน 12 1. เด็กหญิงชญานุช  ประเสริฐพงษ์
2. เด็กชายภรันยู  บัวใหญ่รักษา
3. เด็กชายรัชชานนท์  เมืองพรม
 
1. นางธมนพัณณ์  แก้วสกด
2. นางปรานอม  สหธารา