สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนา สพป. ระนอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 69.3 ทองแดง 22 1. เด็กชายเจษฏา  อินทร์โสม
 
1. นางสาวอัสมะ  โต๊ะแวฮายี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 66 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์ภา  นาควิเชียร
 
1. นางสาวสนธยา  เฉลิม
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 67 ทองแดง 35 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  หมวดทอง
2. เด็กชายอัครพล  สิงหราชัย
 
1. นางสาวอัสมะ  โต๊ะแวฮายี
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 1. เด็กชายธีรศักดิ์  หมวดสรทิพย์
2. เด็กหญิงนัสริน  สาเระ
 
1. นายหร่อหีม  อาดำ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 64 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงศิรินภา   มีศิริ
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  ศรีหรัญ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 1. เด็กชายกำธร  จินนุพันธ์
 
1. นางสุวรีย์  บุญนาค