สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนา สพป. ระนอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 45 1. เด็กชายสรธร   ชูดวง
 
1. นางสาวสนธยา  เฉลิม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 69.3 ทองแดง 22 1. เด็กชายเจษฏา  อินทร์โสม
 
1. นางสาวอัสมะ  โต๊ะแวฮายี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 66 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์ภา  นาควิเชียร
 
1. นางสาวสนธยา  เฉลิม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  คอยระงับ
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  ศรีหรัญ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงวิภาวี  ผ่านชมภู
 
1. นางสาวกิติมา  เกื้อเกตุ
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 70.6 เงิน 5 1. เด็กหญิงชลนิชา  เหมือนเอียด
2. เด็กหญิงภัสสมล  สามิโส
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สรวงศิริ
 
1. นางสาวสายสุนีย์  จุธามาศ
2. นางสาวอิษฏ์พร  มณีรัตน์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 81.32 ทอง 6 1. เด็กหญิงพัสตราภรณ์  แซ่จิ้ว
 
1. นางสาวสังวาลย์  โทตบุตร
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 76.8 เงิน 14 1. เด็กชายปราการ  คำรักษ์
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  มีศิริ
 
1. นางสมใจ  นาคะวิโรจน์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 67 ทองแดง 35 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  หมวดทอง
2. เด็กชายอัครพล  สิงหราชัย
 
1. นางสาวอัสมะ  โต๊ะแวฮายี
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 12 1. เด็กหญิงภูสุดา  รัชนิพนธ์
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  เดชธิสา
 
1. นางสาวกิติมา  เกื้อเกตุ
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 72.83 เงิน 10 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เพ็ญกุศล
2. เด็กชายจิรัฐติกาล  เหมือนเอียด
3. เด็กชายณัฐพงศ์  แสงสวัสดิ์
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุ้นแก้ว
5. เด็กชายณัฑธวุธ  จงจำ
6. เด็กหญิงธิดารัตน์  หมวดสรพิพย์
7. เด็กชายพงศ์ศักดิ์   แสวงศรี
8. เด็กชายพิษณุ  ทวีพันธ์
9. เด็กหญิงรัตติยา   ล้อมเมือง
10. เด็กหญิงวิรัญดา  เพชรนิล
11. เด็กหญิงศศิกานต์  ใสสอาด
12. เด็กหญิงศิรินทิพย์  มีศิริ
13. เด็กหญิงสาวิตรี  ขาวสังข์
14. เด็กหญิงสุภัสสรา  ทองขำ
15. เด็กหญิงอาภัสรา  หิ้มหีต
 
1. นางสาวสังวาลย์  โทตบุตร
2. นางสาวสายสุนีย์  จุธามาศ
3. นางสาวสนธยา  เฉลิม
4. นางสาวอัสมะ  โต๊ะแวฮายี
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 59 เข้าร่วม 31 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  แซ่เอี้ยว
2. เด็กหญิงเย็นฤดี  หยอนเส้ง
 
1. นายหร่อหีม  อาดำ
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 1. เด็กชายธีรศักดิ์  หมวดสรทิพย์
2. เด็กหญิงนัสริน  สาเระ
 
1. นายหร่อหีม  อาดำ
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 64 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงศิรินภา   มีศิริ
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  ศรีหรัญ
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ปิดณรงค์
2. เด็กหญิงอรอุมา  พรหมอินทร์
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  ศรีหรัญ
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฐิติมา  โกจิ
2. เด็กหญิงละอองดาว  สุรีรัมย์
3. เด็กหญิงเอมมิกา  สืบเล็ก
 
1. นางวิไลลักษณ์  เหมือนเอียด
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 1. เด็กชายกำธร  จินนุพันธ์
 
1. นางสุวรีย์  บุญนาค
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  ประทุม
 
1. นางขัตติยา   สุขสมานพันธ์
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกำธร  จินนุพันธ์
 
1. นางสุวรีย์  บุญนาค
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 28.35 เข้าร่วม 29 1. เด็กหญิงจิราพร  นิลทัศน์
2. เด็กชายณรงศักดิ์  นุ้ยมีทรัพย์
3. เด็กหญิงธาราทิพย์  หีดพัด
4. เด็กชายพงศกร  เอี้ยวค่วน
5. เด็กหญิงศราวดี  คงมั่น
6. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  ทองศรี
 
1. นายหร่อหีม  อาดำ
2. นางสาวอัสมะ  โต๊ะแวฮายี
3. นางสาวสนธยา  เฉลิม
 
21 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 77.04 เงิน 10 1. เด็กชายธนสรณ์  คงเพชร
2. เด็กหญิงปริณดา  สระแก้ว
3. เด็กหญิงปัฐมาวดี  ธีปานุเคราะห์
 
1. นางวิไลลักษณ์  เหมือนเอียด
 
22 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงดวงดาว  แซ่จิ้ว
 
1. นางสาวสังวาลย์  โทตบุตร
 
23 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 73.01 เงิน 6 1. เด็กหญิงดวงเดือน  แซ่จิ้ว
2. เด็กชายนุภาวัฒน์  พรมลักษ์
 
1. นางสาวกัลยารัตน์  นิยมไทย
 
24 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70.3 เงิน 11 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เดชธิสา
 
1. นางสาวอิษฏ์พร  มณีรัตน์
 
25 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ลุนทอง
2. เด็กชายปิยะ  เพชรนุ้ย
3. เด็กชายพินิจ  พิลาแดง
 
1. นางขัตติยา   สุขสมานพันธ์
2. นางสมใจ  นาคะวิโรจน์