สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านน้ำขาว สพป. ระนอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 57.6 เข้าร่วม 45 1. เด็กหญิงจันทมณี  ศรีจุ้ย
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ตันหยง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 54 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ขันแข็ง
 
1. นางสุภาพร  เลี่ยงล้ำ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 41 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายฉัตรชัย  จันทร์ทอง
2. เด็กชายธนากร  วิชัย
 
1. นางสาวรุจิรา  จุลบุตร
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 46 1. เด็กชายธนวัต  ใจมั่น
2. เด็กชายพงษ์พัฒน์  ทัศวงศ์
 
1. นางสาวรุจิรา  จุลบุตร
2. นางสาวพัชรินทร์  ตันหยง
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายณัฐภาส  ยานแก้ว
 
1. นางสาวรุจิรา  จุลบุตร
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สายแสง
2. เด็กหญิงสิริรัตน์  แสงนิล
 
1. นางสาวิตรี  อิสระกุล
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 40.35 เข้าร่วม 22 1. เด็กชายธนวัฒน์  ยานแก้ว
2. เด็กหญิงธวัลรัตน์  แก้วเพ็งกรอ
3. เด็กหญิงมลฤดี  ประหยัด
4. เด็กหญิงมาติกา  ศรีจุ้ย
5. เด็กหญิงวริศรา  ทองเกิด
6. เด็กหญิงสายไหม  พิมพ์สร
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ตันหยง
2. นางสาวสิโรวัลย์  พึ่งแย้ม
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจารุวิทย์  ไกรยา
2. เด็กชายนรเทพ  สุวรรณ์แก้ว
3. เด็กชายศิริศักดิ์  เกตุแก้ว
 
1. นางสุภาพร  เลี่ยงล้ำ
2. นางสาวสิโรวัลย์  พึ่งแย้ม
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 87.1 ทอง 8 1. เด็กหญิงกัลยา  แซ่ด่าน
2. เด็กหญิงพัณณิตา  อินทรีย์
3. เด็กหญิงสุภาวดี  ประหยัด
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ตันหยง
2. นางสาวรุจิรา  จุลบุตร
 
10 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 72.04 เงิน 26 1. เด็กหญิงซาซายี  รักถิ่นไทย
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  ขันแข็ง
3. เด็กหญิงพิมพิกา  หลาบยองศรี
 
1. นางสาวิตรี  อิสระกุล
 
11 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายมานะ  นาสมสวาท
2. เด็กชายมารุต  นาสมสวาท
3. เด็กชายสรชัช  ปัญญา
 
1. นางสาวสิโรวัลย์  พึ่งแย้ม
2. นางสุภาพร  เลี่ยงล้ำ