สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านน้ำจืดน้อย สพป. ระนอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 49 เข้าร่วม 46 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ทันพิสิทธิ์
 
1. นางวลีรัตน์  พิทยาวนานนท์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 57.2 เข้าร่วม 49 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  หิรัญ
 
1. นางสาวศิรภัสสร  ศรีมุกด์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 64 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  วรศักดิ์
 
1. นางชนมน  นิยมชื่น
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 79 เงิน 10 1. เด็กหญิงกรวิภา  กรแก้ว
 
1. นางพรวิภา  โชคอำนวย
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงสิริกัญญา  ลือไชย
 
1. นางชนมน  นิยมชื่น
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 69.6 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  ว่าวลอย
2. เด็กชายสธาพร  หิรัญ
 
1. นางชนมน  นิยมชื่น
2. นางธีรารัตน์  วัดขวาง
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 83 ทอง 8 1. เด็กชายณัฐพงศ์  พรหมเนตร
2. เด็กหญิงศุธินีย์  ศรีเมือง
 
1. นางสาวสุธาทิพย์  วัฒนสันติ์
2. นางสาวศิรภัสสร  ศรีมุกด์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 70 เงิน 22 1. เด็กหญิงมณฑกานต์  เคลื่อนทอง
 
1. นางสาวสุธาทิพย์  วัฒนสันติ์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงจีราณี  สุขนอก
 
1. นายวีระพงศ์  เสือบุญทอง
 
10 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 55.86 เข้าร่วม 50 1. เด็กหญิงกัลยาวัชร์  ชั่งเชื้อ
2. เด็กชายชนัญญู  กัดแดง
3. เด็กหญิงนันทพร  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  คลี่ขยาย
2. นางสุลวรรณ์  สุดแน่น
 
11 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายธราธร  บุญเฉย
2. เด็กหญิงอรทัย  ยกน้อย
 
1. นางธีรารัตน์  วัดขวาง
2. นางชนมน  นิยมชื่น