สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทับไชยาพัฒนา สพป. ระนอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 52 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายธานินทร์  ขวัญละมูล
 
1. นางอโนทัย  ทองส่องแก้ว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 23 1. เด็กหญิงสุชานุช  หมั่นการ
 
1. นางสาวราวดี  อินทระไชย์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 34.33 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงวันณิษา  ชัมภูชะนะ
 
1. นางสาวสุวาธินี  จันทะวัน
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงเสาวณีย์  เอียดจันทร์
 
1. นางสาวพิมพร  แคล้วคลาด
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  วิจิตร
 
1. นางสาวพิมพร  แคล้วคลาด
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 41 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายธีรพงศ์  ปานจันทร์
2. เด็กชายเศรษฐพงศ์  เกิดพุ่ม
 
1. นางสาวพิมพร  แคล้วคลาด
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 57 เข้าร่วม 37 1. เด็กชายศุภกิจ  บำรุง
2. เด็กหญิงสุชาวดี  กล้าหาญ
 
1. นางอโนทัย  ทองส่องแก้ว
2. นางสาวศิริกานดา  สมใจ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงอัจจิมา  หิรัญพันธ์
 
1. นางสุจิตรา  กะการดี
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงเอพิว  ทับไชยา
 
1. นางสุจิตรา  กะการดี