สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทับไชยาพัฒนา สพป. ระนอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 65 ทองแดง 28 1. เด็กหญิงนิภาวัลย์  สุภาพ
 
1. นางสุจิตรา  กะการดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 69.1 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงสุภาวดี  วังชัย
 
1. นางสุจิตรา  กะการดี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 52 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายธานินทร์  ขวัญละมูล
 
1. นางอโนทัย  ทองส่องแก้ว
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 23 1. เด็กหญิงสุชานุช  หมั่นการ
 
1. นางสาวราวดี  อินทระไชย์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 34.33 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงวันณิษา  ชัมภูชะนะ
 
1. นางสาวสุวาธินี  จันทะวัน
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงเสาวณีย์  เอียดจันทร์
 
1. นางสาวพิมพร  แคล้วคลาด
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  วิจิตร
 
1. นางสาวพิมพร  แคล้วคลาด
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายพงศภัศ  พรหมสวี
2. เด็กชายวีรพล  ซื่อตรง
 
1. นางสาวพิมพร  แคล้วคลาด
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 41 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายธีรพงศ์  ปานจันทร์
2. เด็กชายเศรษฐพงศ์  เกิดพุ่ม
 
1. นางสาวพิมพร  แคล้วคลาด
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 62.65 ทองแดง 9 1. เด็กชายจีระศักดิ์  เกิดพุ่ม
2. เด็กชายภูวรินทร์  แดงน้อย
 
1. นางสาวพิมพร  แคล้วคลาด
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายณรงฤทธิ์  กมล
 
1. นางสาวราวดี  อินทระไชย์
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 57 เข้าร่วม 37 1. เด็กชายศุภกิจ  บำรุง
2. เด็กหญิงสุชาวดี  กล้าหาญ
 
1. นางอโนทัย  ทองส่องแก้ว
2. นางสาวศิริกานดา  สมใจ
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 67 ทองแดง 35 1. เด็กชายปรมิทร์  วังชัย
2. เด็กชายวริศรา  ซื่อตรง
 
1. นางอโนทัย  ทองส่องแก้ว
2. นางสาวพิมพร  แคล้วคลาด
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงอัจจิมา  หิรัญพันธ์
 
1. นางสุจิตรา  กะการดี
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงเอพิว  ทับไชยา
 
1. นางสุจิตรา  กะการดี
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 67 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงน้ำตาล  ทับไชยา
2. เด็กหญิงพิชานันท์  ชูประสงค์
 
1. นางสาวพิมพร  แคล้วคลาด
2. นางอโนทัย  ทองส่องแก้ว
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 72 เงิน 9 1. เด็กชายณภัทร  บำรุง
 
1. นางสาวสุวาธินี  จันทะวัน
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 66 ทองแดง 27 1. เด็กหญิงวันณิษา  ชัมภูชะนะ
 
1. นางสาวสุวาธินี  จันทะวัน
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กชายรุุ่งฤทธิ์  คันทะศร
2. เด็กชายศุภชัย  แก้วใจจง
3. เด็กชายสปาย  ทับไชยา
 
1. นายทนงศักดิ์  ศิริวงษ์
2. นางอโนทัย  ทองส่องแก้ว
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงรุ่งรวี  จันทร์คง
2. เด็กชายวรานนท์  ชูประสงค์
3. เด็กหญิงสุพรรษา  แซ่ลิ้ม
 
1. นายคฑากร  เพชรแบน
2. นางอโนทัย  ทองส่องแก้ว
 
21 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 75.04 เงิน 19 1. เด็กหญิงมาลัยลักษณ์  บุญกวย
2. เด็กชายวรากร  ทองส่องแก้ว
3. เด็กชายวัชรินทร์  ชัมภูชะนะ
 
1. นางสุภัสรา  กาญจโนภาส
2. นางคำเพียร  สง่าศรี
 
22 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 83.81 ทอง 10 1. เด็กหญิงพลอยรุ้ง  จิตสุวรรณ์
2. เด็กหญิงพิมญาดา  จันทร์สน
3. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  จำเริญผล
 
1. นางสุภัสรา  กาญจโนภาส
2. นางคำเพียร  สง่าศรี
 
23 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงชมพูนิกข์  เวทยายงค์
 
1. นางสาวศิริกานดา  สมใจ
 
24 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 63 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงชมพูเนกข์  เวทยายงค์
2. เด็กชายอำนาจ  หนูเอียด
 
1. นางสาวศิริกานดา  สมใจ
2. นางอโนทัย  ทองส่องแก้ว
 
25 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายธีรภัทร  ฉัตรแก้ว
2. เด็กชายวรินทร  เกิดพุ่ม
3. เด็กชายสุธิมนต์  ศรีทอง
 
1. นายทนงศักดิ์  ศิริวงษ์
2. นางสุภัสรา  กาญจโนภาส