สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบางกล้วยนอก สพป. ระนอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  หาญจิตร
 
1. นางสาวนูรีหยะ  เก็มเด็น
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายวรเวช  ดินแดง
2. เด็กชายอนุชา  ถนอมจิตร
 
1. นางสาวสากีน๊ะ  สะอุ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 22.78 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรพล  สงสิงห์
2. เด็กชายสิทธิโชค  หนูแจ้ง
 
1. นายอับดุลเล๊าะ  เจ๊ะมุ
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงนุชราณี  ภักดี
2. เด็กหญิงบุญมี  แก้วผ่องใส
 
1. นายไพรสณ  สิงอุดม
2. นางสาวโสภา  เนาว์สุวรรณ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายปราโมทย์  อาจหาญ
 
1. นางแหวสง  ซื่อตรง