สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบางกลาง สพป. ระนอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 48.6 เข้าร่วม 43 1. เด็กชายเอาไหโม  -
2. เด็กหญิงโปอีพิว  -
 
1. นางชุติพร  สิทธิพล
2. นางสาวประวีณา  ธนิตสุขการ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงธนพร  แก้วกาหลง
 
1. นางเอมอร  กาญจนอารี
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายชานนท์  -
2. เด็กชายโม่  -
 
1. นายธีรวัฒน์  พูลศิริ