สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบางขุนแพ่ง สพป. ระนอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 87 ทอง 9 1. เด็กชายยุทธศาสตร์  พรรณราย
 
1. นางอาณา  ฤทธิสังข์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 80.4 ทอง 9 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทองแปลง
2. เด็กชายยุทธศาสตร์  พรรณราย
 
1. นางสาวรุ่งนภา  ศรีเสวต
2. นางสาวสุภนิดา  คงจันทร์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณภัทร  นิ่มลำเลียง
2. เด็กชายธนโชติ  นิ่มลำเลียง
 
1. นางสาววรรณระพี  ไทยเกื้อ
2. นางสาวกรรณนิกา  ศิรินนท์
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกรกช  ปีโคธัง
2. เด็กหญิงวราพรรณ  แซ่แต้
3. เด็กชายวิษนุพงษ์  คงรักษา
 
1. นางสรัญญา  วงศ์กุลโชติ
2. นางสาวกรรณนิกา  ศิรินนท์
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  ภูผา
2. เด็กหญิงสุภัสสร  ผดุงวิทย์
3. เด็กหญิงอรอนงค์  อยู่น้อย
 
1. นางสรัญญา  วงศ์กุลโชติ
2. นางสาวกรรณนิกา  ศิรินนท์
 
6 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสิริวัฒน์  เกตุท่าหัก
 
1. นางสาวโสรญา  คงรักษา