สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบางขุนแพ่ง สพป. ระนอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 87 ทอง 9 1. เด็กชายยุทธศาสตร์  พรรณราย
 
1. นางอาณา  ฤทธิสังข์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 44 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงฐิติภรณ์  ปะติตัง
 
1. นางอาณา  ฤทธิสังข์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายณัฐพนธ์  พรหมรักษ์
 
1. นางสุนันท์  หอมสุวรรณ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงสุภัสสร  ผดุงวิทย์
 
1. นางสุนันท์  หอมสุวรรณ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 62.6 ทองแดง 8 1. เด็กชายกัณต์  เกื้อกาญจน์
2. เด็กชายพีรภัทร  เศวตเวช
3. เด็กหญิงวรนุช  วัฒนานนท์
 
1. นางสุนันท์  หอมสุวรรณ
2. นางสาวนงลักษณ์  ทองเขียว
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 46.5 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายนวพล  จวนกี้
2. เด็กหญิงอรอนงค์  อยู่น้อย
3. เด็กชายเสรี  สิทธิยากรณ์
 
1. นางสุนันท์  หอมสุวรรณ
2. นางสาวนงลักษณ์  ทองเขียว
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 49 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายอนุสิทธิ์  เกล้าเมือง
 
1. นางพันทิพา  คธาเพ็ชร
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศศิภา  เย็นบ้านควร
 
1. นางพันทิพา  คธาเพ็ชร
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายอภิเดช  ทองกุล
 
1. นางพันทิพา  คธาเพ็ชร
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุธาสินี  หนูจุ้ย
 
1. นางพันทิพา  คธาเพ็ชร
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงชลิตา  โอทอง
2. เด็กชายทรงพล  บุญเพ็ง
3. เด็กหญิงสุนิษา  ราชรักษ์
 
1. นางสาวสุภนิดา  คงจันทร์
2. นางสุวรรณี  ทองตั้ง
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  ยืนยง
2. เด็กชายศิริโชค  ทับบุรี
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ดาราเฮง
 
1. นางสาวสุภนิดา  คงจันทร์
2. นางสาวรุ่งนภา  ศรีเสวต
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 80.4 ทอง 9 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทองแปลง
2. เด็กชายยุทธศาสตร์  พรรณราย
 
1. นางสาวรุ่งนภา  ศรีเสวต
2. นางสาวสุภนิดา  คงจันทร์
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 70 เงิน 25 1. เด็กชายธนพล  ไชยนาสัก
2. เด็กหญิงรดีวรรษธ์  มีสถิตย์
 
1. นางสาวรุ่งนภา  ศรีเสวต
2. นางสาวสุภนิดา  คงจันทร์
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 13 1. เด็กชายธีระพล  กาญจนะ
2. เด็กหญิงภาวิตา  เกล้าเมือง
 
1. นางสาวรุ่งนภา  ศรีเสวต
2. นางสาวสุภนิดา  คงจันทร์
 
16 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 65 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงพชรพร  ขาวชำนาญ
2. เด็กหญิงศรุตา  เลาลาศ
 
1. นางสุวรรณี  ทองตั้ง
2. นางสาวสุภนิดา  คงจันทร์
 
17 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายสุรศักดิ์  เกษแก้ว
2. เด็กหญิงหทัยภัทร  น้ำจันทร์
 
1. นางสุวรรณี  ทองตั้ง
2. นางสาวสุภนิดา  คงจันทร์
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายศุภวัฒน์  น้อยบาท
 
1. นางฉอุ่ม  มากเสม
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงพิไลภรณ์  ทองชำนาญ
 
1. นางสุวรรณี  ทองตั้ง
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 61 ทองแดง 8 1. เด็กชายอภินัทธ์  นุ่มปาน
 
1. นายนพดล  ถวนกูล
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  เพชรรักษ์
2. เด็กหญิงธัญญาเรศ  หอวังปอ
 
1. นายนพดล  ถวนกูล
2. นางสาวโสรญา  คงรักษา
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณภัทร  นิ่มลำเลียง
2. เด็กชายธนโชติ  นิ่มลำเลียง
 
1. นางสาววรรณระพี  ไทยเกื้อ
2. นางสาวกรรณนิกา  ศิรินนท์
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 63 ทองแดง 4 1. เด็กชายสิทธิชัย  นุ้ยรุ่น
 
1. นางสาววรรณระพี  ไทยเกื้อ
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกรกช  ปีโคธัง
2. เด็กหญิงวราพรรณ  แซ่แต้
3. เด็กชายวิษนุพงษ์  คงรักษา
 
1. นางสรัญญา  วงศ์กุลโชติ
2. นางสาวกรรณนิกา  ศิรินนท์
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงธารารัตน์  อภัยวิเชียรรัตน์
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  แสงวิจิตร
3. เด็กหญิงสิริธร  ซื่อสัตย์
 
1. นางสรัญญา  วงศ์กุลโชติ
2. นางสาวกรรณนิกา  ศิรินนท์
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  ภูผา
2. เด็กหญิงสุภัสสร  ผดุงวิทย์
3. เด็กหญิงอรอนงค์  อยู่น้อย
 
1. นางสรัญญา  วงศ์กุลโชติ
2. นางสาวกรรณนิกา  ศิรินนท์
 
27 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 74.43 เงิน 25 1. เด็กชายกฤษฎิ์  หลิมสกุล
2. เด็กหญิงอัจฉรา  ไชยดิษฐ์
3. เด็กชายิติปันโน  ยิ่งรุ่งเรือง
 
1. นางลัดดา  พรมมัณธุ์
2. นางสาวนงลักษณ์  ทองเขียว
 
28 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 69.43 ทองแดง 28 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เกล้าเมือง
2. เด็กหญิงนัฐธมลกาญจน์   ศรีสกุลชัยพร
3. เด็กชายเจษฎากร  แสงสุวรรณ
 
1. นางลัดดา  พรมมัณธุ์
2. นางสาวนงลักษณ์  ทองเขียว
 
29 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสิริวัฒน์  เกตุท่าหัก
 
1. นางสาวโสรญา  คงรักษา