สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทับหลีสุริยวงศ์ สพป. ระนอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 93 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เลี้ยวใจดี
 
1. นางอุทุมพร  สายศิวานนท์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงจันทกานต์  พรหมพิชัย
 
1. นางนิยรัตน์  อักษรศรี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 68.5 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงจิตติมา  รอดสอาด
 
1. นางนิยรัตน์  อักษรศรี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 76 เงิน 12 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ธรรมณี
 
1. นางจินดา  โกมล
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 67.66 ทองแดง 11 1. เด็กชายวีรภัทร  พรหมพิชัย
 
1. นางจินดา  โกมล
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 62 ทองแดง 12 1. เด็กชายกฤษฎา  พุทธฤกษ์
2. เด็กชายอนุวัฒน์  พิทักษ์
 
1. นางเพ็ญนภา  รัตนบุรินทร์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 96.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชัยภัทร  เมตตาจิตร์
2. เด็กชายระพีพันธ์  กุลมลิวัลย์
 
1. นางเพ็ญนภา  รัตนบุรินทร์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 79.4 เงิน 11 1. เด็กหญิงกุลจิรา  ธนบัตร
2. เด็กชายศีลวัต  ปวัฒพันธ์
 
1. นางสาวกอบกุล  กุลมลิวัลย์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 69 ทองแดง 30 1. เด็กหญิงชาติญา  เต็มพร้อม
2. เด็กชายเอกรัฐ  บริสุทธิ์
 
1. นางสาวกอบกุล  กุลมลิวัลย์
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 57 เข้าร่วม 36 1. เด็กหญิงกฤติกา  น้ำเงิน
2. เด็กหญิงภัทราพร  จันทร
 
1. นางสาววาสนา  ไพโรจน์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงกัลยาณี  วงษ์ทอง
2. เด็กหญิงวิภาวี  ธนบัตร
 
1. นางนพวรรณ  วังน้อย
2. นางสาววาสนา  ไพโรจน์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 69 ทองแดง 9 1. เด็กชายชยางกูร  บัวเด่น
2. เด็กหญิงอุมาพร  สุโข
3. เด็กหญิงเอ  พม่า
 
1. นางนพวรรณ  วังน้อย
2. นางสาววาสนา  ไพโรจน์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกัลยาณี  วงษ์ทอง
2. เด็กหญิงจันทกานต์  พรหมพิชัย
3. เด็กหญิงวิภาวี  ธนบัตร
 
1. นางนพวรรณ  วังน้อย
2. นางสาววาสนา  ไพโรจน์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 4 1. เด็กชายอิงครัต  รุ้งพราย
 
1. นางจินดา  โกมล
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง 6 1. เด็กหญิงรังสิยา  เวชประสิทธิ์
 
1. นางจินดา  โกมล
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 30.6 เข้าร่วม 28 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  บัวทอง
2. เด็กชายธนกร  เผือกผ่อง
3. เด็กชายธีระยุทธ  เพชรน้ำแหลม
4. เด็กชายนพพร  แสวงผล
5. เด็กชายพัชรพล  แสงนวล
6. เด็กชายวรวุตม์  วัฒนคร
 
1. นางจินดา  โกมล
2. นางเพ็ญนภา  รัตนบุรินทร์
3. นางอุทุมพร  สายศิวานนท์
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 67.2 ทองแดง 5 1. เด็กชายทินพัฒน์  ใยทอง
2. เด็กชายพัทรพล  โพธิบาล
 
1. นางปรัชญาพร  ตุ้ยเต็มวงศ์
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 79 เงิน 6 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  แสงสง่า
2. เด็กชายพัทธดนย์  โพธิบาล
 
1. นางปรัชญาพร  ตุ้ยเต็มวงศ์
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงจิตติมา  รอดสอาด
2. เด็กหญิงณิชา  สนธิเศวต
3. เด็กชายสิริชัย  นาคยงค์
 
1. นางสาวกอบกุล  กุลมลิวัลย์
2. นางปรัชญาพร  ตุ้ยเต็มวงศ์
 
20 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 75.29 เงิน 18 1. เด็กชายกวินภพ  นิลนนท์
2. เด็กหญิงวรัญญา  บุญเกื้อ
3. เด็กชายอชิระ  ไชยสิทธิ์
 
1. นางนพวรรณ  วังน้อย
2. นางสาววาสนา  ไพโรจน์
 
21 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิติศักดิ์  พึ่งแย้ม
 
1. นางปรัชญาพร  ตุ้ยเต็มวงศ์