สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบางปรุ สพป. ระนอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 76.8 เงิน 14 1. เด็กชายธีรวัฒน์  ประกอบผล
2. เด็กหญิงอัจฉรา  ภูมิไทย
 
1. นางทิพย์  เมฆกกตาล
2. นางสาวพจมาน  นิ่มกาญจนา
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 74 เงิน 9 1. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ทองพัว
 
1. นางสุพรรัตน์  บุญทวี
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 73 เงิน 5 1. เด็กชายปัณธรณ์  ทองจำนงค์
 
1. นางสุพรรัตน์  บุญทวี
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 73 เงิน 8 1. เด็กหญิงจินตกัญญา  ศักดิ์สาลากุล
2. เด็กหญิงจิรารัตน์  หนูพันธ์
3. เด็กหญิงอารยา  เผือกผุด
 
1. นางจรรยา  ริ่มไทยสงค์
 
5 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74.9 เงิน 6 1. เด็กหญิงอุสนี  เดชอรัญ
 
1. นางดวงใจ  สังข์สี
 
6 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษฎา  เพชรมณี
 
1. นางปาริชาต  ชูเรือง