สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบางปรุ สพป. ระนอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงจินตกัญญา  ศักดิ์สาลากุล
2. เด็กหญิงจิรารัตน์  หนุพันธ์
 
1. นางจรรยา  ริ่มไทยสงค์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงจันทร์ฉาย  รักเมืองไทย
 
1. นางสาวพจมาน  นิ่มกาญจนา
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงจันทิมาธรณ์  ทองเจียม
 
1. นางสาวป.ศุกรกานต์  สว่างคีรี
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 64 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงณัฐนิดา  พันธรักษ์
 
1. นางสาวป.ศุกรกานต์  สว่างคีรี
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายณัฐภัทร  เขียวสอาด
2. เด็กชายยศภัทร  ชูชาติ
 
1. นายไชยยันต์  พิขุนทด
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายจักรพันธ์  อุ่นใจเพื่อน
2. เด็กชายเริงชัย  นิลบ่อ
 
1. นายไชยยันต์  พิขุนทด
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 76.8 เงิน 14 1. เด็กชายธีรวัฒน์  ประกอบผล
2. เด็กหญิงอัจฉรา  ภูมิไทย
 
1. นางทิพย์  เมฆกกตาล
2. นางสาวพจมาน  นิ่มกาญจนา
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงฐาปนี  ไกรทอง
2. เด็กชายอโณทัย  จันทนู
 
1. นางสาวทิพย์  เมฆกกตาล
2. นางสาวพจมาน  นิ่มกาญจนา
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงแย  มาโชว์
 
1. นางดวงใจ  สังข์สี
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายมงคล  ทองเจียม
 
1. นางสุรภี  คงหาญ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายโมบาย  รักเมืองไทย
 
1. นางสาวพจมาน  นิ่มกาญจนา
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 1. เด็กชายกล้าณรงค์  เขียวสอาด
 
1. นางสาวป.ศุกรกานต์  สว่างคีรี
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายธนาธิป  พลลี
 
1. นายป.ศุกรกานต์  สว่างคีรี
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 68 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงพินัฐดา  เหมรักษ์
2. เด็กหญิงสุนิษา  กุนพักดี
 
1. นางผกามาศ  โอภาศ
2. นายไชยยันต์  พิขุนทด
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวันวิสาข์  สังข์อินทร์
2. เด็กหญิงสรารัตน์   สงัดศรี
 
1. นางสาวจันทร์แรม  สุดใจ
2. นางสุพรรัตน์  บุญทวี
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 1. เด็กชายศุภกิจ  แสนสุริวงศ์
2. เด็กชายเจษฎา  เพ็งแสน
 
1. นางดวงใจ  สังข์สี
2. นางสุรภี  คงหาญ
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 60 ทองแดง 32 1. เด็กหญิงศศิกานต์  เพชรช่วย
 
1. นางสุพรรัตน์  บุญทวี
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 74 เงิน 9 1. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ทองพัว
 
1. นางสุพรรัตน์  บุญทวี
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 73 เงิน 5 1. เด็กชายปัณธรณ์  ทองจำนงค์
 
1. นางสุพรรัตน์  บุญทวี
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 65 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงญาณิศา  วรรณทอง
 
1. นางสุพรรัตน์  บุญทวี
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงจันทร์ฉาย  รักเมืองไทย
2. เด็กชายธีรภัทร  สุทธิพร
3. เด็กหญิงอุสนา  เดชอรัญ
 
1. นางจรรยา  ริ่มไทยสงค์
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 73 เงิน 8 1. เด็กหญิงจินตกัญญา  ศักดิ์สาลากุล
2. เด็กหญิงจิรารัตน์  หนูพันธ์
3. เด็กหญิงอารยา  เผือกผุด
 
1. นางจรรยา  ริ่มไทยสงค์
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 34.8 เข้าร่วม 27 1. เด็กชายธนศร  ชูชาติ
2. เด็กชายไซทอ  พม่า
 
1. นายกันต์ธีร์  พันธุ์ลำยอง
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พรหมสวาสดิ์
2. เด็กชายอดิกดิ์  สุเรรัมย์
 
1. นายกันต์ธีร์  พันธุ์ลำยอง
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายจักรพันธ์  อุ่นใจเพื่อน
2. เด็กชายอตินันท์  ขอลือ
 
1. นายกันต์ธีร์  พันธุ์ลำยอง
 
26 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายจตุพร  ปาลิมีชัย
2. เด็กชายสุภกิต  โคตรบูรณ์
 
1. นายกันต์ธีร์  พันธุ์ลำยอง
 
27 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย -1 - 1. เด็กชายปารวัติ  ทองจำนงค์
2. เด็กหญิงปุ้ย ปุ้ย  พิว
3. เด็กชายมาย  รักเมืองไทย
 
1. นางสาวจันทร์แรม  สุดใจ
2. นางสุพรรัตน์  บุญทวี
 
28 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงดวงใจ  คงเจริญ
 
1. นางผกามาศ  โอภาศ
 
29 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายปิยะภูมิ  ทองใหญ่
 
1. นางสุรภี  คงหาญ
 
30 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91.1 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  กุลศรี
 
1. นางสุรภี  คงหาญ
 
31 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทนงศักดิ์  เหล่าฤทธิ์
 
1. นางสุพรรัตน์  บุญทวี
 
32 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74.9 เงิน 6 1. เด็กหญิงอุสนี  เดชอรัญ
 
1. นางดวงใจ  สังข์สี
 
33 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82.2 ทอง 4 1. เด็กชายเรวุฒิ  ขันทะนิตร
 
1. นางจรรยา  ริ่มไทยสงค์
 
34 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษฎา  เพชรมณี
 
1. นางปาริชาต  ชูเรือง
 
35 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายณรงฤทธิ์  ชื่นแดง
2. เด็กชายวิชิต  รุ่งยิ้ม
3. เด็กชายเจนณรงค์  เผยกลาง
 
1. นางปาริชาต  ชูเรือง
2. นายวธัญญู  พักดี
 
36 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 -