สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบางสองรา สพป. ระนอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 67.2 ทองแดง 27 1. เด็กชายธนกร  แฮมสัน
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  กิ่งแก้ว
 
1. นางสาวปาณิสรา  มาละมัย
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายทินกร  ยอดดวงใจ
 
1. นายกฎษกร  สอนละอุ่น
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายนนทชัย  แสงแก้ว
2. เด็กชายประเสริฐ  วีระ
3. เด็กหญิงวราพร  สาถั่ว
 
1. นายกฎษกร  สอนละอุ่น
2. นางสุธีรา  โอชา