สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบางหิน สพป. ระนอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 81 ทอง 8 1. เด็กหญิงขวัญชนก  สุขขา
 
1. นางศิริเพ็ญ  กิมาคม
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐพงษ์  วงค์นรินทร์
2. นายพิริยะ  นุ้ยมีทรัพย์
 
1. นายกุมเรศ  วัชโรสินธุ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 83.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธานาไกร  อินทิยศ
2. เด็กหญิงนุรไอนี  อาลี
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ปานจันทร์
4. เด็กหญิงอทิตยา  ทองหุน
5. เด็กหญิงเกวลิน  คงเรือง
 
1. นางกาญจนา  สังข์สี
2. นางดุจมณี  เพชรทะนันท์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายน้ำเพชร  อ่อนแก้ว
 
1. นางจำเรียง  นาคแก้ว
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวีรภัทร  จันทร์พูล
 
1. นายนพคุณ  รักสวัสดิ์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง 4 1. นางสาววรัญญา  เขียวบุญจันทร์
 
1. นางสาวรัตนา  ดำจีน
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวีรภัทร  จันทร์พูล
 
1. นายเอกชัย  เจ้ยทอง
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. นางสาววรัญญา  เขียวบุญจันทร์
 
1. นางสาวรัตนา  ดำจีน
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวีรภัทร  จันทร์พูล
 
1. นายเอกชัย  เจ้ยทอง
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายฉัตรบดินทร์  อินตัน
2. นายปิยวัฒน์  สุวรรณกิต
 
1. นายกุมเรศ  วัชโรสินธุ์
2. นายณัทธนกฤต  อ่ำศรี
 
11 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญกร  ประมวลศิลป์
2. เด็กหญิงนฤมล  ทองโสมาส
3. เด็กหญิงศศิธร  คงเรือง
 
1. นายกุมเรศ  วัชโรสินธุ์
2. นางสาวลินดา  ศรีใส
 
12 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธิติมา  ล้วนดี
2. นางสาวรัตนา  สุดตา
3. นางสาวหัทยา  พรหมทอง
 
1. นายกุมเรศ  วัชโรสินธุ์
2. นายณัทธนกฤต  อ่ำศรี
 
13 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุจิดา  ถี่ถ้วน
 
1. นางสุณีย์  โพชนุกูล
 
14 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.9 ทอง 6 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เบ้าเบิด
2. เด็กหญิงกัญญ์วรา  อุ่นเรือน
3. เด็กหญิงวรษา  หนูคง
4. เด็กหญิงวิฑารัตน์  กิจงาม
5. เด็กหญิงสุนิสา  รักวงศ์
6. เด็กหญิงหยาดฝน  พริกสุข
 
1. นางสาวเกวลี  ทองศรี
2. นายณรงค์ฤทธิ์  กาลจักร์
3. นางอนุธิดา  สุขเกื้อ