สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปลายคลองวัน สพป. ระนอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  ใจกล้า
2. เด็กชายนพรัตน์  โอภาโส
3. เด็กหญิงไพลิน  คงแก้ว
 
1. นางสาวพัชรี  สงัดศรี
2. นางสาวณัฐชยา  กาญจนะ
 
2 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเสาวคนธ์  เศษยา
 
1. นางสาวพัชรี  สงัดศรี