สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปลายคลอง สพป. ระนอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงวนิดา  สุมาลี
 
1. นางสาวมยุรา  ชั้นน้อย
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 59 เข้าร่วม 31 1. เด็กหญิงณัฏฐนิช  วัฒนา
2. เด็กหญิงหัธยา  ลือไชย
 
1. นางสาวมยุรา  ชั้นน้อย
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงธัญสุดา  ไพโรจน์
 
1. นางเยาวลักษณ์  วิเชียรรัตน์
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 40.45 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายกฤษณะ  ประพาน
2. เด็กหญิงชุติมา  สุมาลี
3. เด็กชายราเมน  รักเมืองไทย
4. เด็กชายศุภกร   ตะบองเพชร
5. เด็กชายสิรวิชญ์  เจริญผล
6. เด็กชายอนุชา  ช่วยชูหนู
 
1. นางสาวอังคณา  หมวดภักดี
2. นางสาวมยุรา  ชั้นน้อย
3. นางเยาวลักษณ์  วิเชียรรัตน์